NIPT-test en combinatietest

Niet-invasieve prenatale test - NIPT

De test is een bloedonderzoek dat ten vroegste op 11 weken maar bij voorkeur rond 12 weken zwangerschap bij u wordt uitgevoerd. Met de test gaan we na of er een verhoogd risico is op downsyndroom (trisomie 21), Edwardssyndroom (trisomie 18) en Patausyndroom (trisomie 13). Daarvoor onderzoeken we DNA (erfelijk materiaal) van de moederkoek van uw baby dat in uw bloed is terechtgekomen.

In sommige gevallen (3 %) is er te weinig DNA in uw bloed te vinden. In dat geval wordt een nieuw staal afgenomen.

Deze test heeft een gevoeligheid van meer dan 99 %: meer dan 99 op 100 van de kinderen met trisomie 21 worden met deze test opgespoord. De kans dat de test een verhoogd risico op trisomie 21 aantoont, maar dat uw baby toch normaal blijkt, bedraagt 1 %.

Wanneer ken ik het resultaat van de NIPT?

In de meerderheid van de gevallen is het resultaat bekend na ongeveer 3 weken.

Hoeveel kost de NIPT?

De test wordt terugbetaald door het ziekenfonds. Het remgeld - het bedrag dat de patiënt zelf betaalt - bedraagt 8,68 euro. Daar komen ook nog de kosten bij van de consultatie gynaecologie en van de eerstetrimesterechografie.

Wat gebeurt er als een test een verhoogd risico aangeeft?

Geen van beide testen is 100 % zeker. Als u de zwangerschap zou willen afbreken, is er altijd een vruchtwaterpunctie (na combinatietest of NIPT) of vlokkentest (enkel na combinatietest) nodig om het resultaat te bevestigen. Dat onderzoek bevestigt met zekerheid de afwijking die wordt vermoed. 

Zijn deze testen altijd even betrouwbaar?

De betrouwbaarheid van beide testen is lager in geval van een meerlingzwangerschap.

De NIPT is niet mogelijk in geval van:

  • voorafgaande bloedtransfusie, stamceltherapie, immuuntherapie of transplantatie bij de moeder
  • afwijkingen in het genetisch materiaal van de moeder of de vader.

​Combinatietest

De combinatietest was tot voor kort de gouden standaard voor risicoberekening in Vlaanderen. De test berekent de kans op een baby met downsyndroom (trisomie 21), Edwardssyndroom (trisomie 18) en Patausyndroom (trisomie 13) op basis van:

  • uw leeftijd
  • de waarden van enkele hormonen in uw bloed
  • de nekplooimeting bij uw baby via echografie.

Als de NIPT-test niet kan uitgevoerd worden of mislukt is en u minder dan 14 weken zwanger bent, kunnen we een combinatietest doen.

Om de waarden van enkele hormonen in uw bloed te bepalen, nemen we bloed af. Dat gebeurt tussen 9 en 14 weken, maar bij voorkeur vóór 11 weken zwangerschap. Het meten van de waarden duurt een aantal dagen.

De nekplooimeting gebeurt tijdens de eerstetrimesterechografie, ongeveer tussen 11 en 13 weken zwangerschap. Het vochtlaagje onder de huid van de nek van de baby wordt nauwkeurig gemeten. Bij baby's met het syndroom van Down, maar ook bij andere erfelijke en niet-erfelijke aandoeningen, kan zich in de nek een grote hoeveelheid vocht ophopen. De nekplooidikte is dus niet alleen een indicator voor het downsyndroom, maar ook voor heel wat andere afwijkingen.

De combinatie van de bloedwaarden, de nekplooimeting en uw leeftijd levert een risicocijfer op. Als dat hoger is dan een bepaalde grenswaarde hebt u een verhoogd risico.

Deze test heeft een gevoeligheid van ongeveer 80 % tot 85 %. Dat betekent dat met deze test ongeveer 80 tot 85 op 100 kinderen met downsyndroom worden opgespoord. Dat is een stuk minder dan met de NIPT-test, die daarom de voorkeur geniet.

Wanneer ken ik het resultaat van de combinatietest?

Als op voorhand bloed werd afgenomen, kan de echografist het risico al meteen bij de echografie berekenen en u meedelen.

Wordt pas op de dag van de echografie bloed afgenomen, dan zal de vroedvrouw prenatale diagnostiek u binnen de week op de hoogte brengen.

De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 23-11-2018 12:30.