Conventie voor cerebraal parese

Het Cerebral palsy referentiecentrum werkt als de spil van een netwerk van de bestaande verzorgingsstructuren voor CP-patiënten. De verstrekkingen zijn voornamelijk gericht op advies geven, coördineren en verzorgen. Ze zijn een aanvulling op de bestaande mogelijkheden betreffende diagnosestelling, evaluatie, behandeling en revalidatie in en buiten het Riziv.

Conventie voor cerebraal parese

De conventie voor cerebraal parese heeft tot doel voor iedere patiënt met cerebraal parese een zo volledig mogelijk diagnostisch en functioneel bilan op te stellen en dit op basis van objectieve gegevens. Op basis hiervan wordt het behandel- en revalidatieplan opgesteld en meegedeeld aan de rechthebbende en aan de andere betrokken zorgverstrekkers en instanties.

De resultaten van het behandel- en revalidatieplan worden regelmatig objectief geëvalueerd binnen het CP-Referentiecentrum en de plannen worden aangepast indien nodig. Indien nodig levert het CP-Referentiecentrum bvb. advies omtrent het gebruik van het meest aangepaste communicatiehulpmiddel, rolstoel, hulpmiddelen voor ADL, …

Vaak vertonen CP-patiënten een (complexe) problematiek die verder reikt dan het zuiver neurologische en lokomotore. Om die reden werd een multidisciplinaire kliniek ingericht waardoor een meer holistische diagnostiek en behandeling kan worden aangeboden. In deze laatste speelt het CP-Referentiecentrum een coördinerende en kwaliteitscontrolerende rol.

Erkenning door het Riziv

Het CP-Referentiecentrum van het UZ Gent werd in augustus 2004 door het Riziv erkend. Daartoe werd door het UZ Gent een revalidatieovereenkomst afgesloten.

Binnen deze overeenkomst staat duidelijk omschreven:

  • De (minimale) criteria waaraan de bezetting en de dagelijkse werking van het referentiecentrum moeten kunnen beantwoorden

  • Welk engagement het Riziv als overheid hier tegenover stelt qua subsidiëring en ondersteuning van het CP-Referentiecentrum

Het CP-Referentiecentrum ontvangt financiële ondersteuning van de overheid wat maakt dat de (multidisciplinaire) hulpverlening die door het referentiecentrum wordt geboden geen extra kosten met zich meebrengt voor de patiënt. Alle tussenkomsten met het oog op coördinatie van hulpverlening evenals de prestaties van paramedici (niet-medische disciplines) blijven voor de betrokkene volledig kosteloos.

Voor de raadpleging van betrokken artsen, de eventuele aanvullende onderzoeken (bvb ganganalyse, EEG,…) en (al opgestarte) paramedische behandeling (bv. kinesitherapie) gelden de gangbare tarieven en reguliere terugbetaling door het ziekenfonds.

Bijkomende erkenning door het Vlaams Agentschap en het Riziv

Verder is het CP-Referentiecentrum ook erkend als bevoegd multidisciplinair team en 'gemachtigd expert' door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap.

Dat houdt in dat men binnen het kader van het referentiecentrum ook een beroep kan doen op het team voor een multidisciplinaire verslaggeving ter motivering van alle hulpvragen (inclusief het Persoonlijk Assistentiebudget en hulpmiddelen) die behoren tot de bevoegdheid van deze Vlaamse Overheidsinstelling. Meer info bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap.

Het CP-Referentiecentrum is door het Riziv ook aangesteld als bevoegd multidisciplinair team in het kader van de aangepaste reglementering betreffende verstrekking van mobiliteitshulpmiddelen. Voor meer details hierover kan u contact opnemen met de ergotherapeuten of kinesitherapeuten verbonden aan het centrum.

 

De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 30-6-2020 10:21.