Slideshow: in de kijker


De CoZo-app is beschikbaar via de Google en Apple Store.

Lees meer


Het UZ Gent en de UGent zullen de referentiecentra daarbij begeleiden.

Lees meer


Het UZ Gent is vlot bereikbaar. Op de campus maakt een routesysteem u wegwijs.

Lees meer

Spraak- en taalontwikkelingsstoornissen

SpraakstoornisWanneer een kind niet tot spreken komt, moeilijk verstaanbaar is, geen correcte zinnen vormt, moeite heeft om opdrachten te begrijpen … kan er sprake zijn van een vertraagde spraak- en taalontwikkeling of zelfs een taalontwikkelingsstoornis.

Moeilijkheden om taal te begrijpen of zich talig uit te drukken hebben gevolgen op andere ontwikkelingsdomeinen en/of op de schoolse prestaties van een kind. Om na te gaan of de taalstoornis geïsoleerd voorkomt of in combinatie met een achterstand in andere ontwikkelingsgebieden, is het van fundamenteel belang dat een multidisciplinair team de verschillende aspecten van de ontwikkeling in kaart brengt.

Intake bij de logopedist en psycholoog

Wanneer een kind wordt aangemeld met een vermoeden van een spraak- en taalontwikkelingsstoornis, plannen we in eerste instantie een intakegesprek bij de logopedist en psycholoog. Op basis van dat gesprek met de ouders en bijkomende informatie van de school, worden alle nodige onderzoeken vastgelegd. Naast de spraak- en taalontwikkeling worden ook de andere ontwikkelingsdomeinen verder onderzocht: de sociaal-emotionele ontwikkeling, de (psycho)motoriek, de intelligentie, de aandacht en concentratie, het gehoor en de algemene gezondheid van het kind. Tijdens de onderzoeksfase worden het kind en de ouders dus ook gezien door een psycholoog, een kinesitherapeut, een audioloog, een nko-arts en een revalidatiearts.

Onderzoeken

Medisch onderzoek

De revalidatiearts heeft twee belangrijke taken. Vooreerst is er het klassieke medische handelen. Een goede diagnose is immers een absolute voorwaarde voor een snel en optimaal resultaat van het revalidatieproces. Daarnaast heeft de revalidatiearts een specifieke revalidatiegeneeskundige taak waarbij hij zich richt op de beperkingen, stoornissen en handicaps die voortvloeien uit een bepaalde ziekte of aandoening.

LogopedieLogopedisch onderzoek

Het logopedisch onderzoek bestaat uit een uitgebreid spraak– en taalonderzoek. Dat geeft een beeld van het taalbegrip en de taalproductie voor de verschillende aspecten van de taal zoals woordenschat, grammatica, pragmatiek (taalgebruik) en fonologie (de leer van ons klanksysteem). Daarnaast worden ook de articulatievaardigheden in kaart gebracht.

Bij hele jonge kinderen die niet of nauwelijks spreken, kan het aangewezen zijn de non-verbale communicatie en de ouder-kind interactie te analyseren. Op basis van deze resultaten stelt de logopedist het logopedisch behandelingsplan op.

Psychologisch onderzoek

In een gesprek met het kind en de ouders gaat de psycholoog na hoe de algemene psychosociale ontwikkeling van het kind verloopt en welke moeilijkheden zich hierbij mogelijks voordoen. Bij sommige kinderen kan het aangewezen zijn om daarnaast ook meer zicht te krijgen op de algemene cognitieve ontwikkeling. Daarom kan de psycholoog als dat aangewezen is een intelligentie- of IQ-test afnemen.

Psychomotorisch onderzoek (of kinesitherapeutisch onderzoek)

Aan de hand van het kinesitherapeutisch onderzoek gaan we na hoe de motorische ontwikkeling van het kind verloopt. Grof motorische vaardigheden zoals stappen, lopen, springen, hinkelen, op een lijn stappen … maar ook fijnmotorische vaardigheden zoals een toren bouwen met blokjes, kralen rijgen, puzzels maken, tekenen … worden geëvalueerd.

Samenwerking met externe instanties

We werken steeds samen met de school, het CLB en andere betrokken instanties.

Diagnose en revalidatie

Op basis van alle resultaten stelt het onderzoeksteam een diagnose en wordt bekeken of (multidisciplinaire) revalidatie nodig is.

De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 17-10-2017 09:28.

Dienst contacteren

09 332 53 64

Locatie

Ingang 68

Route 690

Aanbevolen Info