Slideshow: in de kijker


De CoZo-app is beschikbaar via de Google en Apple Store.

Lees meer


Het UZ Gent en de UGent zullen de referentiecentra daarbij begeleiden.

Lees meer


Het UZ Gent is vlot bereikbaar. Op de campus maakt een routesysteem u wegwijs.

Lees meer

Leerstoornissen

LeerstoornisHeel wat kinderen kampen met belangrijke schoolse problemen als gevolg van complexe leerstoornissen. Geïsoleerde leerstoornissen zoals dyslexie, dysorthografie en dyscalulie komen vaak voor 'in combinatie met' of als 'onderdeel van' andere stoornissen zoals aandachtsstoornissen met/zonder hyperactiviteit, taalstoornissen, niet-verbale leerstoornissen, psychomotorische stoornissen … Het is dan ook belangrijk dat de diagnostiek in een multidisciplinair kader plaatsvindt.

Om na te gaan of de leerstoornis geïsoleerd voorkomt of in combinatie met andere stoornissen, is het van fundamenteel belang dat het multidisciplinair team naast de leerprestaties ook alle andere ontwikkelingsaspecten in kaart brengt.

Intake bij de logopedist en psycholoog

Wanneer een kind wordt aangemeld met een vermoeden van een leerstoornis, plannen we in eerste instantie een intakegesprek bij de logopedist en psycholoog. Op basis van dat gesprek met de ouders en bijkomende informatie van de school, worden alle nodige onderzoeken vastgelegd. Naast de schoolse vaardigheden worden ook de andere ontwikkelingsdomeinen verder onderzocht: de spraak- en taalontwikkeling, de sociaal-emotionele ontwikkeling, de (psycho)motoriek, de intelligentie, de aandacht en concentratie, het gehoor en de algemene gezondheid van het kind. Tijdens de onderzoeksfase worden het kind en de ouders dus ook gezien door een psycholoog, een kinesitherapeut, een audioloog, een nko-arts en een revalidatiearts.

Onderzoeken

Medisch onderzoek

GehooronderzoekDe revalidatiearts heeft twee belangrijke taken. Vooreerst is er het klassieke medische handelen. Een goede diagnose is immers een absolute voorwaarde voor een snel en optimaal resultaat van het revalidatieproces. Daarnaast heeft de revalidatiearts een specifieke revalidatiegeneeskundige taak waarbij hij zich richt op de beperkingen, stoornissen en handicaps die voortvloeien uit een bepaalde ziekte of aandoening.

Logopedisch onderzoek

Het logopedisch onderzoek bestaat uit lees- en schrijftesten, rekentesten en taaltesten. In eerste instantie gaan we na hoe ernstig het probleem is, welke fouten het kind maakt en welk niveau het kind haalt voor lezen, spellen en rekenen. Dit gebeurt aan de hand van specifieke lees-, spellings- en rekentests aangepast aan de leeftijd van het kind. Op basis daarvan bepalen we of therapie al dan niet wenselijk is en wordt een specifiek behandelplan opgesteld.

Psychologisch onderzoek

In een gesprek met het kind en de ouders gaat de psycholoog na hoe de algemene psychosociale ontwikkeling van het kind verloopt en welke moeilijkheden zich hierbij mogelijks voordoen. Bij sommige kinderen kan het aangewezen zijn om daarnaast ook meer zicht te krijgen op de algemene cognitieve ontwikkeling. Daarom kan de psycholoog als dat aangewezen is een intelligentie- of IQ-test afnemen.

Psychomotorisch onderzoek (of kinesitherapeutisch onderzoek)

Aan de hand van het kinesitherapeutisch onderzoek gaan we na hoe de motorische ontwikkeling van het kind verloopt. Grof motorische vaardigheden zoals evenwicht, bilaterale coördinatie, balvaardigheden, kracht, behendigheid, loopsnelheid maar ook fijnmotorische vaardigheden zoals handvaardigheden, visueel-motorische integratie, schrijfmotoriek en visueel-ruimtelijke vaardigheden worden geëvalueerd om het (psycho)motorisch functioneren van het kind in kaart te brengen.

Samenwerking met externe instanties

We werken steeds samen met de school, het CLB en andere betrokken instanties.

Diagnose en revalidatie

Op basis van alle resultaten stelt het onderzoeksteam een diagnose en wordt bekeken of (multidisciplinaire) revalidatie nodig is.

De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 17-10-2017 09:29.

Dienst contacteren

09 332 53 64

Locatie

Ingang 68

Route 690

Aanbevolen Info