Slideshow: in de kijker


De CoZo-app is beschikbaar via de Google en Apple Store.

Lees meer


Het UZ Gent en de UGent zullen de referentiecentra daarbij begeleiden.

Lees meer


Het UZ Gent is vlot bereikbaar. Op de campus maakt een routesysteem u wegwijs.

Lees meer

Gehoorstoornissen

GehoorstoornissenEen matig of ernstig gehoorverlies heeft een belangrijke impact op de levenskwaliteit van patiënten en van mensen uit hun directe omgeving. Door een verminderd gehoor ondervinden mensen problemen om omgevingsgeluiden te detecteren en lokaliseren, maar ook om spraak te verstaan. Zeker als de luisteromstandigheden minder gunstig zijn, wordt spraak verstaan moeilijker.

Dat heeft gevolgen voor de veiligheid, de intermenselijke relaties, het sociale netwerk, de professionele activiteiten, de spraak- en taalontwikkeling bij gehoorgestoorde kinderen … In een vergevorderd stadium dreigen patiënten in een sociaal isolement te geraken.

Multidisciplinaire revalidatie

In hun zoektocht naar hulp, consulteren veel patiënten in eerste instantie een nko-arts. Samen met de audioloog brengt die de aard en de ernst van het gehoorverlies in kaart. Zo kunnen we uitzoeken of hoorapparaten of een cochleair implantaat (CI) kunnen dienen als gehoorhulpmiddel.

Het is belangrijk dat patiënten ondersteuning krijgen bij het gebruik van deze hulpmiddelen, bij grote veranderingen op het vlak van communicatie, bij problemen met het sociaal-emotionele welbevinden ... Vanaf een matig gehoorverlies hebben patiënten recht op multidisciplinaire revalidatie in ons centrum.

Cochleaire implantatie

Patiënten met een ernstig neurosensorieel gehoorverlies zijn mogelijks kandidaat voor cochleaire implantatie. Voor de stap naar implantatie wordt gezet, moeten een aantal onderzoeken gebeuren. Die zijn nodig om na te gaan of een patiënt een geschikte kandidaat is. In de brochure 'Cochleair implantaat - vooronderzoeken' vindt u hierover meer informatie. Wanneer de implantatie kan doorgaan, wordt de patiënt geïnformeerd over de revalidatie nadien. Zie hiervoor de brochure 'Wat na cochleaire implantatie'

Aanpak en team

Het revalidatieteam bestaat uit een nko-arts, revalidatiearts, audioloog, psycholoog, logopedist, kinesitherapeut en sociaal assistent.

GehoorDe nko-arts bevraagt uw medische voorgeschiedenis. De arts brengt hierbij de historiek van uw gehoorproblemen zorgvuldig in kaart. Hij gaat na of de gehoorproblemen ook bij familieleden voorkomen. Bij het klinisch onderzoek worden eventuele afwijkingen of infecties opgespoord. De arts gebruikt de resultaten van de bevraging en de audiologische resultaten om tot een einddiagnose te komen.

De revalidatiearts heeft een specifieke revalidatiegeneeskundige taak. Hij richt zich op de beperkingen, stoornissen en handicaps die voortvloeien uit een bepaalde ziekte of aandoening.

De audioloog is verantwoordelijk voor het in kaart brengen van het gehoor bij alle vormen van gehoorverlies en meer specifiek voor en na CI, alsook de afregeling ('fitting') van het CI na implantatie. Voor het in kaart brengen van de audiologische mogelijkheden maakt de audioloog gebruik van subjectieve en objectieve meetinstrumenten, aangepast aan de leeftijd van de gehoorgestoorde patiënt.

Een CI dient afgeregeld te worden voor iedere individuele patiënt. Ook daar zorgt de audioloog voor.

De logopedist staat in voor de training van het gehoor, het spraakafzien en de communicatie. In een eerste verkennend gesprek tijdens de onderzoeksfase, gaat de logopedist de mogelijkheden van de patiënten op deze drie vlakken na. De noden en de verwachtingen van de patiënten worden in kaart gebracht en op basis daarvan wordt een geïndividualiseerd behandelingsplan opgemaakt.

Tijdens de revalidatie leren patiënten hun restgehoor optimaal gebruiken (hoortraining), eventueel met behulp van hoorapparaten en andere hulpmiddelen zoals een FM-systeem. Afhankelijk van de noden, oefenen we op spraakafzien. Via communicatietherapie leren de patiënten meer controle krijgen over dagelijkse gesprekken, door het anticiperen op en rechtzetten van misverstanden. Meer informatie in de brochure 'Logopedie na cochleaire implantatie'.

De psycholoog luistert in een eerste verkennend gesprek aandachtig naar de aanmeldingsklacht, de hinder die er mee gepaard gaat en de bredere psychosociale context. Bij ernstig slechthorenden die in aanmerking komen voor een cochleair implant gaat de psycholoog, voor de chirurgische ingreep, ook de verwachtingen en motivatie van de patiënten na. Aansluitend neemt hij de psychologische behandelopties die het Centrum voor gehoor- en spraakrevalidatie 'Ter Sprake' aanbiedt, samen met u door.

GehooronderzoekDe kinesitherapeut voert in samenwerking met een audioloog een uitgebreid evenwichtsonderzoek uit. Het evenwichtsorgaan ligt ook in het oor en is anatomisch nauw verbonden met het gehoororgaan. Mensen met een gehoorstoornis hebben hierdoor een hoger risico op evenwichtsproblemen.

Aan de hand van een uitgebreid evenwichtsonderzoek, wordt het functioneren van het evenwichtsorgaan geëvalueerd. Dit gebeurt aan de hand een VEMP-test, een draaistoeltest en/of een calorisch onderzoek. Daarnaast voeren we ook een motorisch onderzoek. De motorische ontwikkeling, en meer bepaald de ontwikkeling van het evenwicht van kinderen, wordt geëvalueerd aan de hand van ontwikkelingsschalen. Bij oudere personen brengen we aan de hand van een vragenlijst en klinische evenwichtstesten de invloed van een mogelijke evenwichtsstoornis op het dagelijkse leven en een eventueel valrisico in kaart. Afhankelijk van de noden kunnen we starten met vestibulaire revalidatie, ontwikkelingsstimulering of psychomotorische revalidatie.

De sociaal werker kan u of uw familieleden helpen bij het oplossen van moeilijkheden die ontstaan zijn als gevolg van uw opname of ziekte. Deze vragen kunnen te maken hebben met uw ziekteverloop, relatie, thuissituatie, financiële situatie, werk, administratie, huisvesting en andere levensdomeinen.

De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 23-10-2017 10:13.

Dienst contacteren

09 332 53 64

Locatie

Ingang 68

Route 690

Aanbevolen Info