Lopende klinische studies

Hieronder vindt u de lopende studies van de afdeling Reproductieve geneeskunde kort samengevat. Voor sommige studies moet aan bijkomende voorwaarden voldaan zijn om te kunnen deelnemen.

Hebt u interesse om deel te nemen aan een studie? Spreek er uw behandelende arts over aan of een van de studieverpleegkundigen. U kan ook mailen naar arg.studies@uzgent.be

Beslissingsstudie: bevraging van heterokoppels die een ivf/ICSI-behandeling opstarten

De UGent wil met dit onderzoek nagaan hoe heteroseksuele koppels de beslissing nemen om een ivf-behandeling op te starten. Er wordt gepeild naar hoe de beslissing tot stand kwam en hoe ze door beide partners wordt ervaren. Door deze koppels te bevragen, kunnen hulpverleners  ̶   betrokken bij de begeleiding van koppels die een vruchtbaarheidsbehandeling doorlopen  ̶  hun werking verbeteren en afstemmen op de specifieke noden.

Voor deze studie worden 75 heteroseksuele koppels gezocht die een onlinevragenlijst willen invullen. De studie leunt aan bij het doctoraat van Joke Vandamme (klinisch psycholoog) over 'shared reproductive decisions'.

Duur studie: deelnemers hoeven slecht één keer een onlinevragenlijst in te vullen. Dat neemt ongeveer 45 minuten in beslag en kan in verschillende keren gebeuren.

Vergoeding: koppels waarvan beide partners de vragenlijst volledig invullen, maken kans op een bon ter waarde van 25 euro (boekenbon, Bongobon, filmtickets … ).

BIOPS-studie bij vrouwen (18 t.e.m. 36 jaar) die een eerste of tweede ICSI-behandeling starten

Met de BIOPS-studie wordt onderzocht of het transfereren van ingevroren embryo's die morfologisch geselecteerd én genetisch gescreend werden (pre-implantatie genetische screening of kortweg PGS) een grotere kans op een zwangerschap geeft. In de standaard ivf/ICSI-behandeling wordt de kwaliteit van een embryo momenteel uitgedrukt in een score, gebaseerd op de ontwikkeling, vorm en aantal cellen (morfologie). Ondanks een normale morfologie kunnen embryo's toch genetisch afwijkend zijn. Dat kan leiden tot een verminderde kans op een doorgaande zwangerschap. PGS wordt al toegepast bij patiënten met herhaalde miskramen en implantatiefalen. Nu wordt nagegaan of PGS bij patiënten met een gunstige prognose de uitkomst van een ivf/ICSI-behandeling kan verbeteren.

Duur studie: de duur van de studie hangt af van de duur van de behandeling. De studie vergt geen extra bezoek aan het ziekenhuis.

Vergoeding: aangezien dit een academische studie is met beperkte middelen kunnen we de deelnemers geen vergoeding aanbieden. De studie brengt geen kosten met zich mee.

PCOS-studie bij vrouwen (18 t.e.m. 41 jaar) met de diagnose van polycystisch ovariumsyndroom

Eén van de meest voorkomende hormonale oorzaken van verminderde vruchtbaarheid is het polycystisch ovariumsyndroom, kortweg PCOS. Dat is een aandoening die voorkomt bij 5 à 10 procent van de vrouwen in de vruchtbare leeftijd. Er bestaat nog onduidelijkheid over de definitie van PCOS, de oorzaak en het mechanisme dat een impact heeft op het hele proces van zwangerschap en bevalling.

Het PCOS-project werd opgestart in mei 2016. Voor het project werkt onze afdeling samen met de vakgroep Revalidatiewetenschappen van de UGent.

Voor het reproductieve luik onderzoeken we de kwaliteit van leven, de androgeenstatus, de mate van ontsteking en de uitkomst van de behandeling bij deze patiëntengroep.

In het tweede luik worden een maximale inspanningstest en krachttesten uitgevoerd om na te gaan welke invloed PCOS heeft op de inspanningscapaciteit.

In het derde luik gaan we na welke impact het syndroom heeft op de stemkwaliteit. Dat doen we aan de hand van stem- en gehoortesten en vragenlijsten. Vrouwen met PCOS kunnen aan één of meerdere luiken of deelstudies deelnemen.

Duur studie: elk deel van de studie bestaat uit een eenmalig meetmoment dat 30 minuten tot 1,5 uur in beslag neemt. De onlinevragenlijst kan thuis ingevuld worden. Dat neemt ongeveer 15 minuten in beslag.

Vergoeding: voor deelname aan de deelstudie naar inspanningscapaciteit krijgt u een vergoeding onder de vorm van een cadeaubon van €40. Hetzelfde geldt voor deelname aan de studie naar stemkwaliteit.

Cross border carestudie bij Nederlandse koppels die overstappen op een vruchtbaarheidsbehandeling in het UZ Gent

In dit onderzoek gaan we na welke ervaringen Nederlandse patiënten hebben met de fertiliteitszorg in eigen land, en wat de motivatie is om bij het UZ Gent in behandeling te komen. We bevragen ook hoe ze die zorg ervaren. Het doel is om de kwaliteit van de Nederlandse en Vlaamse fertiliteitszorg in kaart te brengen, met elkaar te vergelijken en waar nodig gericht te verbeteren. Daarnaast inventariseren we de opgegeven redenen om te kiezen voor een behandeling in het UZ Gent.

Het onderzoek bestaat uit twee vragenlijsten waarvoor patiënten met de Nederlandse nationaliteit automatisch een uitnodiging krijgen per e-mail. Het derde luik van de studie bestaat uit een dossieronderzoek.

Duur studie: elke vragenlijst neemt ongeveer 20 à 25 minuten in beslag. Vrouwen met de Nederlandse nationaliteit worden vóór de eerste raadpleging op de afdeling Reproductieve geneeskunde uitgenodigd per e-mail om deel te nemen aan het onderzoek.

Vergoeding: aangezien dit een academische studie is met beperkte middelen kunnen we de deelnemers geen vergoeding aanbieden.

Studie naar het effect van geassisteerde eicelactivatie bij koppels met een verminderde embryonale ontwikkeling

Met dit project willen we nagaan of patiënten die een voorgeschiedenis hebben van verlaagde embryo-ontwikkeling na een ICSI-cyclus kunnen worden geholpen met geassisteerde eicelactivatie (AOA-techniek). De informatie die we hierbij verkrijgen, kan onze kennis over de embryonale ontwikkeling uitbreiden en zorgen voor het optimaliseren van de ICSI-AOA techniek.

Eerst willen we het activerend vermogen van de zaadcellen testen en een genetische screening uitvoeren voor het PLCζ-gen. Zo kunnen we een mannelijke factor als onderliggende oorzaak al dan niet uitsluiten. Daarnaast willen we de vrouwelijke patiënt screenen voor mutaties in het Dux4-gen om een mogelijke oorzaak te vinden voor patiënten met verminderde embryonale ontwikkeling in voorafgaande ICSI-cycli. Die data zullen het belang van het Dux4-gen aantonen in de mens, wat nergens eerder werd aangetoond of uitgevoerd.

Studie over echografische follikelmetingen

Tijdens de stimulatiefase voor ivf/ICSI worden patiënten regelmatig opgevolgd via echografische follikelmetingen. Bij sommige patiënten gebeurt dat via automatische metingen die wellicht meer betrouwbaar en minder belastend zijn dankzij de kortere duur van het onderzoek. Nu willen we die techniek toepassen bij de laatste follikelmeting op het einde van de stimulatiefase.

Vroeger werden curves opgemaakt om aan de hand van die metingen het aantal rijpe eicellen bij de eicelpunctie te voorspellen. Nu willen we die techniek uitvoeren bij 200 patiënten. Daarna zullen we nakijken in hoeverre het aantal voorspelde rijpe eicellen overeenkomt met wat tijdens de punctie bekomen wordt.

De behandeling wordt niet op een negatieve manier beïnvloed door deze studie en er is geen enkel bijkomend onderzoek.

De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 30-9-2019 12:04.