Lopende klinische studies

Hieronder vindt u de lopende studies van de afdeling Reproductieve geneeskunde kort samengevat. Voor sommige studies moet aan bijkomende voorwaarden voldaan zijn om te kunnen deelnemen.

Hebt u interesse om deel te nemen aan een studie? Spreek er uw behandelende arts over aan of een van de studieverpleegkundigen. U kan ook mailen naar arg.studies@uzgent.be

Uterien microbioomstudie bij vrouwen (18 t.e.m. 39 jaar) die reeds bevallen zijn en een natuurlijke cyclus hebben (= geen gebruik van hormonale medicatie)

Met dit onderzoek willen we nagaan wat de samenstelling is van het bacteriële ecosysteem in de baarmoeder. Hiervoor wordt een vijftal dagen na de ovulatie een biopsie van het baarmoederslijmvlies genomen.

Duur studie: éénmalig bezoek aan het ziekenhuis

Vergoeding: Fnacbon van €25 en een uitrijkaart.

Progesteronstudie bij vrouwen (18 t.e.m. 40 jaar) in een ivf/ICSI-behandeling

Bij ivf/ICSI zorgt de gecontroleerde ovariële stimulatie ervoor dat het baarmoederslijmvlies en het embryo worden blootgesteld aan hogere concentraties van oestradiol en progesteron dan normaal. Die kunnen de zwangerschapsuitkomsten beïnvloeden. Of de verhoogde progesteronwaarde - afgenomen op de dag dat Pregnyl werd toegediend - de klinische uitkomsten verandert, daarover zijn de meningen verdeeld.

Op onze afdeling werd in maart 2016 een prospectieve gerandomiseerde studie gestart om het aantal klinische zwangerschappen te onderzoeken bij de groep patiënten met een progesteronniveau tussen 1 en 1.5 ng/ml (de zogenoemde 'grijze zone'). Die worden gerandomiseerd naar een verse terugplaatsing of een terugplaatsing van een ingevroren embryo (invriezen van alle embryo's en terugplaatsing van een ingevroren embryo in een latere cyclus).

Duur studie: de duurtijd van de studie hangt af van de duur van de stimulatie. Er zijn geen bijkomende onderzoeken of interventies. Er is slechts één deelname mogelijk.

Vergoeding: aangezien dit een academische studie is met beperkte middelen kunnen we de deelnemers niet vergoeden.

Follikelvochtstudie bij vrouwen in een ivf/ICSI-traject

Maternaal overgewicht en obesitas zijn gerelateerd aan verhoogde concentraties van niet-veresterde vetzuren in zowel bloedplasma als in follikelvocht. De verhouding en de hoeveelheid van verzadigde en onverzadigde vetzuren is verbonden met de mate van vetopslag in de rijpende eicel. Deze vetopslag is belangrijk voor de competentie van de rijpende eicel en heeft dus een effect op de bevruchting van de eicel. In diermodellen is het aangetoond dat een vermindering van een bepaald mono-onverzadigd vetzuur in eicellen, in de granulosacellen van de eicel en in het follikelvocht ervoor zorgt dat er een verminderde vruchtbaarheid is. In de humane fertiliteit is het onvoldoende duidelijk hoe het dieet van een patiënt een invloed heeft op de eicelkwaliteit. Daarom wordt er bij ivf/ICSI-patiënten op de dag van de eicelpunctie een bloedstaal genomen en wordt er follikelvocht gecollecteerd. De medische gegevens gerelateerd aan de vruchtbaarheidsbehandeling en BMI worden in verband gebracht met de vetzuurprofielen. De studie is een samenwerking tussen onze afdeling en het Laboratory for animal nutrition and animal product quality van de UGent.

Duur studie: deelnemen vergt slecht één studiebezoek, op de dag van de eicelpunctie. Dan nemen we bloed af en plaatsen we een infuus (er is dus normaal gezien geen extra prik nodig).

Vergoeding: aangezien dit een academische studie is met beperkte middelen kunnen we de deelnemers niet vergoeden.

Tubietrial bij vrouwen met endometriose (18 t.e.m. 40 jaar) die een ivf/ICSI-behandeling gaan opstarten

De Tubietrial is een multicentrische studie van het VUmc, het universitair medisch centrum in Amsterdam. In deze studie wordt onderzocht of mechanische druk op het baarmoederslijmvlies een positief effect heeft op ivf/ICSI-resultaten van endometriosepatiënten. Dat idee is ontstaan uit pilootstudies bij endometriosepatiënten waaruit blijkt dat 'uterien baden' met Lipiodol® resulteert in een hoger aantal doorgaande zwangerschappen dan wanneer geen interventie plaatsvindt. De patiënte ondergaat vóór de start van de ivf-behandeling een GIS-echo (Gel Infusion Sonography  ̶ vergelijkbaar met een Hysterosalpingo Foam Sonography) of een placeboprocedure. De patiënte weet zelf niet aan welke groep ze wordt toegewezen (geblindeerde studie). Het verdere verloop van de behandeling blijft ongewijzigd.

Duur studie: voor deze studie zijn geen extra bezoeken vereist. De studie wordt volledig geïntegreerd in het reguliere behandeltraject en duurt even lang als de stimulatie. Er is slechts één deelname mogelijk.

Vergoeding: aangezien dit een academische studie is met beperkte middelen kunnen we de deelnemers niet vergoeden. U krijgt wel een uitrijkaart als u voor de GIS-echo komt.

Beslissingsstudie: bevraging van heterokoppels die een ivf/ICSI-behandeling opstarten

De UGent wil met dit onderzoek nagaan hoe heteroseksuele koppels de beslissing nemen om een ivf-behandeling op te starten. Er wordt gepeild naar hoe de beslissing tot stand kwam en hoe ze door beide partners wordt ervaren. Door deze koppels te bevragen, kunnen hulpverleners  ̶   betrokken bij de begeleiding van koppels die een vruchtbaarheidsbehandeling doorlopen  ̶  hun werking verbeteren en afstemmen op de specifieke noden.
Voor deze studie worden 75 heteroseksuele koppels gezocht die een onlinevragenlijst willen invullen. De studie leunt aan bij het doctoraat van Joke Vandamme (klinisch psycholoog) over 'shared reproductive decisions'.

Duur studie: deelnemers hoeven slecht één keer een onlinevragenlijst in te vullen. Dat neemt ongeveer 45 minuten in beslag en kan in verschillende keren gebeuren.

Vergoeding: koppels waarvan beide partners de vragenlijst volledig invullen, maken kans op een bon ter waarde van 25 euro (boekenbon, Bongobon, filmtickets … ).

BIOPS-studie bij vrouwen (18 t.e.m. 36 jaar) die een eerste of tweede ICSI-behandeling starten

Met de BIOPS-studie wordt onderzocht of het transfereren van ingevroren embryo's  ̶  die morfologisch geselecteerd én genetisch gescreend werden (pre-implantatie genetische screening of kortweg PGS)  ̶  een grotere kans op een zwangerschap geeft. In de standaard ivf/ICSI-behandeling wordt de kwaliteit van een embryo momenteel uitgedrukt in een score, gebaseerd op de ontwikkeling, vorm en aantal cellen (morfologie). Ondanks een normale morfologie kunnen embryo's toch genetisch afwijkend zijn. Dat kan leiden tot een verminderde kans op een doorgaande zwangerschap. PGS wordt al toegepast bij patiënten met herhaalde miskramen en implantatiefalen. Nu wordt nagegaan of PGS bij patiënten met een gunstige prognose de uitkomst van een ivf/ICSI-behandeling kan verbeteren.

Duur studie: de duur van de studie hangt af van de duur van de behandeling. De studie vergt geen extra bezoek aan het ziekenhuis.

Vergoeding: aangezien dit een academische studie is met beperkte middelen kunnen we de deelnemers geen vergoeding aanbieden. De studie brengt geen kosten met zich mee.

PCOS-studie bij vrouwen (18 t.e.m. 41 jaar) met de diagnose van polycystisch ovariumsyndroom

Eén van de meest voorkomende hormonale oorzaken van verminderde vruchtbaarheid is het polycystisch ovariumsyndroom, kortweg PCOS. Dat is een aandoening die voorkomt bij 5 à 10 procent van de vrouwen in de vruchtbare leeftijd. Er bestaat nog onduidelijkheid over de definitie van PCOS, de oorzaak en het mechanisme dat een impact heeft op het hele proces van zwangerschap en bevalling.

Het PCOS-project werd opgestart in mei 2016. Voor het project werkt onze afdeling samen met de vakgroep Revalidatiewetenschappen en kinesitherapie en de vakgroep Spraak-, taal- en gehoorwetenschappen van de UGent.

Voor het reproductieve luik onderzoeken we de kwaliteit van leven, de androgeenstatus, de mate van ontsteking en de uitkomst van de behandeling bij deze patiëntengroep.

In het tweede luik worden een maximale inspanningstest en krachttesten uitgevoerd om na te gaan welke invloed PCOS heeft op de inspanningscapaciteit.

In het derde luik gaan we na welke impact het syndroom heeft op de stemkwaliteit. Dat doen we aan de hand van stem- en gehoortesten en vragenlijsten. Vrouwen met PCOS kunnen aan één of meerdere luiken of deelstudies deelnemen.

Duur studie: elk deel van de studie bestaat uit een eenmalig meetmoment dat 30 minuten tot 1,5 uur in beslag neemt. De onlinevragenlijst kan thuis ingevuld worden. Dat neemt ongeveer 15 minuten in beslag.

Vergoeding: aangezien dit een academische studie is met beperkte middelen kunnen we de deelnemers enkel een uitrijkaart aanbieden bij elk studiebezoek.

Cross border carestudie bij Nederlandse koppels die overstappen op een vruchtbaarheidsbehandeling in het UZ Gent

In dit onderzoek gaan we na welke ervaringen Nederlandse patiënten hebben met de fertiliteitszorg in eigen land, en wat de motivatie is om bij het UZ Gent in behandeling te komen. We bevragen ook hoe ze die zorg ervaren. Het doel is om de kwaliteit van de Nederlandse en Vlaamse fertiliteitszorg in kaart te brengen, met elkaar te vergelijken en waar nodig gericht te verbeteren. Daarnaast inventariseren we de opgegeven redenen om te kiezen voor een behandeling in het UZ Gent.
Het onderzoek bestaat uit twee vragenlijsten waarvoor patiënten met de Nederlandse nationaliteit automatisch een uitnodiging krijgen per e-mail. Het derde luik van de studie bestaat uit een dossieronderzoek.

Duur studie: elke vragenlijst neemt ongeveer 20 à 25 minuten in beslag. Vrouwen met de Nederlandse nationaliteit worden vóór de eerste raadpleging op de afdeling Reproductieve geneeskunde uitgenodigd per e-mail om deel te nemen aan het onderzoek.

Vergoeding: aangezien dit een academische studie is met beperkte middelen kunnen we de deelnemers geen vergoeding aanbieden.

De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 18-6-2018 11:43.

Dienst contacteren

09 332 09 72

Locatie

Ingang 71

Route 730