Over het kinderziekenhuis​

Wie doet wat in het kinderziekenhuis?

Er werken veel verschillende mensen in het Kinderziekenhuis. Tijdens de opname zal uw kind met meerdere medewerkers in contact komen.

De artsen

Uw kind staat onder medische supervisie van een arts-specialist of supervisor. Meestal is dat een kinderarts die een specifieke specialisatie heeft: neurologie, pneumologie, hemato-oncologie, cardiologie, intensieve zorgen, nefrologie, endocrinologie enz. Het kan ook om een andere specialist gaan, zoals een chirurg of oogarts.

De kinderartsen en andere specialisten worden bijgestaan door arts-specialisten in opleiding (ASO). Deze ASO'ers hebben hun artsendiploma al behaald en specialiseren zich in de kinderziekten. Zij zorgen voor de dagelijkse medische zorg en volgen uw kind samen met de supervisor op.

De arts-specialist in opleiding is uw aanspreekpunt voor alle medische vragen. Hij of zij komt uw kind elke dag onderzoeken. Als u de gezondheidstoestand van uw kind wilt bespreken, doet u dat dat daarom het best met hem of haar. Tip: leg een vragenlijstje aan, zodat u geen vragen vergeet te stellen.

Het verpleegkundig team

Vierentwintig uur per dag staat een team verpleegkundigen voor uw kind klaar. De verpleegkundige zorg wordt georganiseerd volgens het principe van patiëntentoewijzing. Eén verpleegkundige is tijdens zijn of haar werktijd verantwoordelijk voor een aantal kinderen.

De verpleegkundige staat in voor de totaalzorg. Die omvat onder meer:

  • temperatuur, pols en andere parameters controleren
  • wassen en verzorgen
  • bloed afnemen
  • medicatie toedienen
  • infuus opvolgen
  • opvangen en begeleiden
  • doorverwijzen naar andere teamleden.

Daarnaast kunnen u en uw kind ook te maken krijgen met gespecialiseerde verpleegkundigen. Zij zijn op de hoogte van bijzondere zorgaspecten, zoals diabetes of mucoviscidose.

Spreek de verpleegkundigen gerust aan als u vragen of problemen hebt. Ze zullen u meteen helpen of u zo nodig doorverwijzen naar een collega. Resultaten van bloedanalyses of onderzoeken vraagt u aan de arts.

De hoofdverpleegkundige is – samen met de adjunct-hoofdverpleegkundige – verantwoordelijk voor de werking en het personeelsbeleid van de afdeling. Met vragen of problemen kunt u altijd bij hem of haar terecht.

De spelbegeleiders en de pedagogisch medewerkers

Meer informatie over pedagogische medewerkers.

De psychologen

Maakt u zich zorgen over de reacties van uw kind op de ziekte, de behandeling of de ziekenhuisopname? Heeft de ziekte een invloed op de ontwikkeling of het leervermogen van uw kind. Hebt u zelf behoefte aan ondersteuning en advies? U kunt via de behandelende arts of verpleegkundige een beroep doen op een psycholoog.

Op de afdeling Hemato-oncologie en stamceltransplantatie kinderen en op Intensieve zorg Kindergeneeskunde is op werkdagen een psycholoog aanwezig. Op andere afdelingen kunt u een afspraak maken tijdens de ziekenhuisopname. Zo nodig zal de psycholoog u verder zien op de raadpleging (meestal op de kinderpsychologische dienst, ingang 81 (gebouw K5), gelijkvloers).

De sociaal werkers

Bij de sociaal werker kunt u terecht voor informatie, advies en begeleiding bij administratieve, financiële en materiële vragen. De sociaal werker kan ook een steunfiguur zijn bij persoonlijke en familiale problemen. Als uw kind het ziekenhuis mag verlaten, helpt hij of zij u bij ontslagregeling. Mocht de hulp binnen het ziekenhuis niet volstaan, dan verwijzen de sociaal werkers u door naar de juiste instantie. De gesprekken zijn altijd vertrouwelijk.

Meer informatie vindt u in de brochure van de Sociale Dienst voor Patiënten van de Kinderkliniek. Die brochure kunt u aanvragen bij de sociaal werkers of het onthaal van de afdeling.

De diëtisten

Als de ziekte van uw kind aangepaste voeding vereist, bezorgen de diëtisten u daarvoor – in overleg met de behandelende arts – de nodige informatie. De diëtisten geven advies tijdens de ziekenhuisopname, maar ook na het ontslag uit het ziekenhuis kunt u bij hen terecht met vragen over de voeding van uw kind.

Meer info bij het Centrum voor gezonde voeding en diëtiek.

De ziekenhuisschool

Zit uw kind in het basisonderwijs? Dan krijgt het bij een opname van minstens drie werkdagen het bezoek van een leerkracht van de ziekenhuisschool. Voor het secundair onderwijs kan dat vanaf vijf werkdagen. Alle kinderen vanaf 2,5 jaar kunnen gratis les krijgen. De ziekenhuisschool wil hen optimale kansen bieden, zodat ze na ontslag uit het ziekenhuis weer vlot naar hun eigen school kunnen gaan.

De leerkrachten geven leerlingen aangepaste leerbegeleiding, in hun eigen tempo en op hun eigen niveau. Die individuele begeleiding krijgt uw kind aan bed of in de ziekenhuisklas, ook als daar meerdere leerlingen zijn. Mogelijk vraagt de leerkracht u om schoolboeken of schriften mee te brengen: met eigen leermateriaal werken is immers extra motiverend. Bij een langere opname neemt de leerkracht ook contact op met de thuisschool.

Langdurig zieke kinderen kunnen tussen de ziekenhuisopnames door vaak niet naar school. Naast het ziekenhuisonderwijs bestaat er ook Tijdelijk Onderwijs aan Huis, dat u in de thuisschool kunt aanvragen. Ook vrijwilligersorganisaties bieden lessen bij u thuis aan. Bednet, een virtuele schoolomgeving op het internet, kan helpen om onder meer het sociaal contact met leeftijdsgenoten te onderhouden. De ziekenhuisleerkracht bezorgt u graag alle nodige informatie over die organisaties.

Meer info op de webpagina's van de ziekenhuisschool.

Het kinderrevalidatieteam

De revalidatiedeskundigen – revalidatie-artsen, kinesisten, ergotherapeuten en logopedisten – kunnen de behandeling van uw kind ondersteunen. Kinesisten helpen het fysieke functioneren van uw kind weer op peil. Ergotherapeuten streven ernaar dat uw kind zo zelfstandig mogelijk kan functioneren (verplaatsing, persoonlijke hygiëne enz.).

Kinderen met slikproblemen of een vertraagd of gestoord taal- en spraakgebruik worden doorverwezen naar de logopedisten.

Als er na ontslag intensieve revalidatie nodig is, zal uw verantwoordelijke arts de hulp inroepen van het Kinderrevalidatiecentrum.

Schoonmaakteam

De afdeling en de kamers worden netjes gehouden door een team van schoonmakers en schoonmaaksters. Zij komen elke weekdag de kamer van uw kind schoonmaken.

Wetenschappelijk medewerkers

Wetenschappelijk onderzoek is een van de kerntaken van het UZ Gent. Mogelijk zal een wetenschappelijk medewerker u vragen of uw kind mag deelnemen aan wetenschappelijk onderzoek of een klinische studie. U krijgt vooraf alle nodige uitleg over bedoeling en aanpak. We vragen altijd uitdrukkelijk om uw toestemming. Werkt u liever niet mee, dan heeft dat vanzelfsprekend geen invloed op de kwaliteit van de medische zorg die uw kind krijgt.

Stagiairs, studenten en vrijwilligers

Het UZ Gent is een universitair ziekenhuis. Dat betekent dat we ook instaan voor de opleiding van artsen, verpleegkundigen en andere zorgverleners. Het kan dus gebeuren dat studenten en stagiairs mee op ronde gaan met de artsen, verpleegkundigen en andere medewerkers. Op verschillende afdelingen zijn ook vrijwilligers aan het werk die door het ziekenhuis geselecteerd werden.

Andere medewerkers

Ook andere medewerkers dragen hun steentje bij om uw kind de best mogelijke zorg te geven: keukenpersoneel, laboratoriummedewerkers, administratieve en technische medewerkers, pastoraal medewerkers enz.

De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 23-10-2018 18:35.