Over het Kankercentrum

Dagelijks bestuur

Aan het hoofd van het Kankercentrum staan de coördinatoren prof. dr. Karen Geboes en prof. dr. Gwen Sys.

Voor de dagelijkse leiding worden ze bijgestaan door het dagelijks bestuur, de artsen-coördinatoren van de tumorwerkgroepen en de hoofdverpleegkundige van de medische diensten (dagziekenhuizen, verpleegafdelingen en poliklinieken).

Samenstelling dagelijks bestuur

Het dagelijks bestuur is multidisciplinair samengesteld en bestaat uit volgende leden:

 • Prof. dr. Karen Geboes - coördinator
 • Prof. dr. Gwen Sys - coördinator
 • Prof. dr. Veerle Surmont - vertegenwoordiger artsen
 • Apr. Karen Vermis - vertegenwoordiger ziekenhuisapotheek
 • Marijke Quaghebeur - vertegenwoordiger verpleging
 • Veerle De Meyer - vertegenwoordiger dienst Patiëntenbegeleiding
 • Wim Schrauwen - vertegenwoordiger psychologen
 • Ingrid Waeytens - hoofdverpleegkundige
 • Johan De Munter - adjunct-hoofdverpleegkundige
 • Delphine Masschaele - projectmanager
 • Elke Delaey - teamverantwoordelijke kankerregistratie

Opdracht dagelijks bestuur

Het dagelijks bestuur:

 • heeft de overkoepelende leiding over het Kankercentrum
 • heeft als doelstelling de kwaliteit van zorg te garanderen
 • is verantwoordelijk voor de budget- en beheercontrole van het Kankercentrum
 • ontwikkelt de strategie en de meerjarenplanning
 • doet voorstellen over de noodzakelijke investeringen en werkingskredieten, en legt ze voor aan de sectorraden, het Directiecomité en de Raad van Bestuur
 • rapporteert over beleid en organisatie aan de Commissie Oncologie en aan de sectorraden.

Multidisciplinaire Commissie Oncologie (MCO)

In de Commissie Oncologie zetelen de vertegenwoordigers van de  tumorwerkgroepen van het UZ Gent. Daarnaast moeten - conform het KB van 21 maart 2003 - ook onderstaande beroepsgroepen minimaal vertegenwoordigd zijn, tenzij daaraan is voldaan via de tumorwerkgroepen. Aanvullend participeren nog een aantal andere medewerkers aan de commissie oncologie.

Wettelijke samenstelling MCO

 • Minstens één vertegenwoordiger van elke internistische en chirurgische discipline betrokken bij de oncologische behandeling van tumoren - heelkunde, medische oncologie - en minstens drie van de volgende specialismen: gastro-enterologie, longziekten, hematologie, gynaecologie-verloskunde, pediatrische hemato-oncologie en urologie
 • Minstens één vertegenwoordiger van elke diagnostische discipline - pathologische anatomie, klinische biologie, röntgendiagnose en medische genetica
 • Minstens één radiotherapeut-oncoloog
 • Een arts-specialist in de nucleaire geneeskunde
 • Een vertegenwoordiger van de huisartsen
 • Minstens één vertegenwoordiger van de oncologieverpleegkundigen
 • De hoofdarts van het UZ Gent
 • Een ziekenhuisapotheker
 • De medische coördinatoren en de hoofdverpleegkundigen van de oncologische dagziekenhuizen
 • Een vertegenwoordiger van elke sector van het UZ Gent met expertise in oncologische zorg. Die vertegenwoordiger wordt voorgedragen door de sectorraad. Als de sector al een afgevaardigde heeft onder bovenstaande vertegenwoordigers, dan wordt hij of zij bij voorkeur ook vertegenwoordiger van zijn of haar sector.
 • Een sociaal werker, met ervaring in en aandacht voor oncologische zorg. De sociaal werker wordt voorgedragen door de dienst Patiëntenbegeleiding van het UZ Gent.
 • Een psycholoog, met ervaring in en aandacht voor psycho-oncologische zorg. Hij of zij wordt voorgedragen door de Psychologenraad.
 • Een vertegenwoordiger van de Directie verpleging
 • De hoofdverpleegkundige van het Kankercentrum

Opdracht MCO

De Commissie Oncologie heeft volgende opdrachten:   

 • De multidisciplinair opgestelde richtlijnen voor de behandeling van patiënten met oncologische aandoeningen evalueren.
 • De samenwerking organiseren en verzekeren met de Basiszorgprogramma's Oncologie waarmee het UZ Gent een samenwerkingsverband heeft, net als met de thuiszorg, de eerstelijnszorg en de palliatieve zorgorganisaties. Zo kunnen patiënten met oncologische aandoeningen doorheen het hele zorgtraject worden opgevolgd, van bij de diagnosevaststelling tot na de behandeling.
 • Het multidisciplinair oncologisch consult (MOC) en de bijbehorende rapportering organiseren en verzekeren. Het budget dat door de MOC's wordt gegenereerd en de toepassing ervan bewaken.
 • Waken over de deelname aan kwaliteitsbevorderende initiatieven en er organiseren.
 • Een multidisciplinair oncologisch handboek ontwerpen en actualiseren volgens de meest recente wetenschappelijke bevindingen. Het handboek bundelt de richtlijnen voor de behandeling van patiënten met oncologische aandoeningen. 
 • Het consulentschap organiseren en opvolgen voor de Basiszorgprogramma's Oncologie waarmee het UZ Gent een samenwerkingsverband heeft.  
 • Per orgaanstelsel een tumorwerkgroep oprichten waarin wetenschappelijke en organisatorische onderwerpen en patiëntencasussen worden besproken, en de werkgroep opvolgen. Die bestaat uit alle artsen van het UZ Gent die (on)rechtstreeks betrokken zijn bij de behandeling van de betreffende pathologie. De werkgroep adviseert over de keuze van protocollen.  
 • Patiënten met zeldzame tumoren die een complexe behandeling vergen doorverwijzen naar zorgprogramma's waarnaar in het handboek wordt verwezen.
 • Verzekeren dat een beroep kan worden gedaan op actuele kennis in de medische genetica en de moleculaire biologie.
 • Verpleegkundige en psychosociale ondersteuning organiseren.
 • De kankerregistratie ondersteunen en opvolgen in welke mate de multidisciplinaire richtlijnen uit het oncologisch handboek worden geïmplementeerd.
 • De coördinator van het Kankercentrum voordragen.
 • Het dagelijks bestuur aanstellen.

Wetgeving

Een chronologisch overzicht van de volledige wetgeving met betrekking tot de verschillende zorgprogramma's vindt u op de website van de Stichting Kankerregister.

De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 11-9-2020 16:55.