​Complexe en zeldzame tumoren

In België wordt jaarlijks bij bijna 62.000 volwassenen kanker vastgesteld. In 7% van de gevallen gaat het om zeldzame kankers die bij minder dan 6 op de 100.000 inwoners per jaar voorkomen. Een kankerbehandeling kan extra complex zijn als de tumor zich op een specifieke en moeilijk te bereiken plaats (bv. hersenen, ogen) bevindt of moeilijk lokaal te behandelen is.

Kankers bij patiënten in een specifieke conditie (bv. zwangerschap) vragen om een drastisch andere behandeling. En in sommige gevallen is een hoge graad van expertise vereist voor de diagnose en/of behandeling (bv. sarcoma van de weke delen, vroeg stadium van slokdarmkanker) of kan er nood zijn aan zeer gespecialiseerde infrastructuur (bv. HIPEC bij peritoneumkankers).

De diagnose en behandeling van zeldzame kankers zijn dus vaak erg complex en hoewel dit in principe in elk ziekenhuis kan georganiseerd worden, is niet overal de vereiste ervaring, competentie of infrastructuur aanwezig. Het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) pleit ervoor om de zorg voor patiënten met zeldzame of complexe kankers te concentreren in referentiecentra en zo een optimale, gelijkwaardige zorg voor al deze patiënten te verzekeren.

Onze visie op samenwerking

Het UZ Gent werkt met multidisciplinaire teams en heeft een ruime expertise met o.m. de tumorgroepen waarvoor het KCE criteria heeft ontwikkeld. Voor de diagnose en behandeling van complexe en zeldzame kankers werkt het UZ Gent samen met partners uit de regio. Die samenwerking verloopt via volgende principes:

  • Operaties bij en behandelingen van patiënten die geen verhoogde morbiditeit hebben, gebeuren in principe in het partnerziekenhuis. Derdelijnsingrepen en -behandelingen worden uitgevoerd in het UZ Gent. De partners respecteren hierbij de vrije keuze van de patiënt.
  • De samenwerking betekent een echelonnering in de secundaire en tertiaire pathologie (met en zonder tertiaire nazorg).
  • Het UZ Gent en de perifere ziekenhuizen leggen structurele afspraken en meetbare doelstellingen vast.
  • Het UZ Gent verbindt zich ertoe om het voor- en natraject van de complexe behandeling in het perifeer ziekenhuis te laten plaatsvinden. Dat betekent dat het UZ Gent registreert wie de verwijzers zijn en wanneer de patiënt werd terugverwezen.

We streven naar een meerwaarde voor de patiënten en voor de samenwerkende ziekenhuizen. Daarbij staan de kwaliteit van de zorg, efficiëntie en kostenreductie centraal. Het is de bedoeling om in een evenwichtige en nauwe samenwerking zorgpaden en zorgcircuits uit te bouwen die garanderen dat patiënten, afhankelijk van de ernst van hun aandoening, op het meest geschikte niveau binnen het netwerk worden behandeld en opgevolgd.

Zorgaanbod complexe en zeldzame tumoren

De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 16-11-2020 15:56.