​Veelgestelde vragen

Wat zijn mijn rechten als studiedeelnemer?

Als u deelneemt aan een klinische studie, doet u dat altijd vrijwillig.
Voordat u aan een studie kunt deelnemen, krijgt u uitgebreide informatie over de inhoudelijke en praktische aspecten ervan. Mocht u daarna nog vragen hebben, dan kunt u die altijd voorleggen aan de studiearts. U ondertekent de toestemmingsverklaring pas wanneer al uw vragen behoorlijk beantwoord zijn en u nog altijd overtuigd bent om deel te nemen. Door de verklaring te ondertekenen bevestigt u dat u vrijwillig deelneemt, dat u begrijpt wat er van u verwacht wordt en dat u voldoende uitleg hebt gekregen over de inhoud van de studie. Ook na de ondertekening van de toestemmingsverklaring behoudt u het recht om op om het even welk moment uw deelname stop te zetten.

Wat wordt van een studiedeelnemer verwacht?

Indien u aan een klinische studie deelneemt, wordt van u verwacht dat u de vereisten van de studie naleeft: u legt alle bezoeken af op de afgesproken tijdstippen, u vult het medisch dagboekje correct in enzovoort. Doet u dat niet, dan kan de studiearts beslissen dat het beter is om uw deelname aan de studie stop te zetten.

Welke risico's zijn verbonden aan klinische vaccinstudies?

Zoals elk geneesmiddel kan ook een vaccin bijwerkingen hebben.

De meest voorkomende bijwerkingen na vaccinatie zijn lokale symptomen ter hoogte van de inspuitplaats: pijn/stijfheid, roodheid of zwelling.

Soms treden ook algemene symptomen op, zoals vermoeidheid, hoofdpijn en koorts. Andere klachten waarnaar wordt gevraagd, ook al komen zij zelden voor, zijn: maag- en darmklachten, spierpijn, onwel zijn, griepachtige symptomen. Doen deze symptomen zich toch voor, dan is het meestal in lichte of milde vorm en houden zij zelden langer dan 24 uur aan.

Na vaccinatie kunnen zich ook onverwachte of ernstige neveneffecten voordoen, zoals bijvoorbeeld een acute allergische reactie (anafylaxie) op het vaccin. Omdat een dergelijke reactie bijna altijd onmiddellijk na toediening van het vaccin optreedt, moet u na vaccinatie minstens 30 minuten  onder observatie blijven in het studiecentrum. Zulke allergische reacties zijn gelukkig uiterst zeldzaam: ze komen 1 tot 3 keer voor per miljoen vaccintoedieningen. Wij beschikken over de nodige uitrusting en over getraind personeel om ze snel en adequaat op te vangen.

Wat zijn de voordelen van deelname aan een klinische studie?

In sommige gevallen levert deelname u een persoonlijk voordeel op: de kans bestaat dat u beschermd bent tegen de ziekteverwekker waartegen u tijdens de studie wordt gevaccineerd: baarmoederhalskanker, hepatitis, griep enz.

Voor andere studies kunnen wij u geen rechtstreeks voordeel garanderen. U levert wel een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van nieuwe vaccins die mogelijk heel wat menselijk lijden kunnen voorkomen en talloze levens kunnen redden.

Moeten vrijwilligers betalen om aan een klinische studie deel te nemen?

De bezoeken bij de studiearts, de onderzoeken, de toegediende vaccins en de laboratoriumtesten die in het kader van een klinische vaccinstudie plaatsvinden, zijn gratis.

Krijgen vrijwilligers die aan een klinische studie deelnemen een vergoeding?

Als compensatie voor uw tijdsbesteding en uw verplaatsingsonkosten krijgt u een forfaitaire vergoeding. Dat bedrag varieert van studie tot studie en staat vermeld in het toestemmingsformulier. Het bedrag wordt na afloop van de studie in zijn geheel overgeschreven op uw bankrekening. Deze zogenaamde 'vergoeding voor leed en smart' is belastingvrij: u hoeft ze dus niet te vermelden op uw belastingaangifte.

Binnen welke leeftijdscategorie moeten deelnemers vallen?

Aangezien er vaccins nodig zijn voor alle leeftijden, zoeken wij deelnemers uit alle leeftijdscategorieën. Er zijn studies voor kinderen, adolescenten, volwassenen en senioren.

Per studie stelt de opdrachtgever voorop binnen welke leeftijdscategorie de deelnemers moeten vallen. Op basis van die definitie sturen wij gerichte mails naar de personen in ons kandidatenbestand.

Voor studies met minderjarigen moet minstens een van de beide ouders aanwezig zijn bij het eerste studiebezoek (of, afhankelijk van de leeftijd van de deelnemer, bij alle bezoeken).

De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 23-10-2018 18:36.

Dienst contacteren

09 332 20 68

Locatie

Ingang 99

Route 995