Kinder- en jeugdpsychiatrie

Waarvoor kunt u op de afdeling terecht?

Kinderpsychiatrische hulp

De afdeling Kinder- en jeugdpsychiatrie biedt kinderpsychiatrische hulp:

 • aan kinderen en jongeren die intense pediatrische opvolging nodig hebben (bv. door eetproblemen) of bij wie een nauwe samenwerking met andere diensten in het ziekenhuis aangewezen is (bv. met het Kinderrevalidatiecentrum of de afdeling Kinderneurologie)
 • aan kinderen en jongeren met psychosomatische klachten en medisch onverklaarde aandoeningen
 • aan kinderen en jongeren met angst- en stemmingsstoornissen
 • aan kinderen en jongeren met ontwikkelingsstoornissen in combinatie met één van de drie vorige punten
 • aan kinderen en jongeren met vermoeden van een autismespectrumstoornis

Kinderpsychiatrische hulp op onze afdeling kan bestaan uit een oriënterend gesprek, een diagnostisch onderzoek in de vorm van dagopnames, een groepstherapeutisch aanbod, een dagbehandeling of een opname. We moedigen daarbij sterk aan om de brede context (gezin, school …) te betrekken.

Taken verankerd in een ruimer zorgnetwerk

 • Crisis- en urgentiepsychiatrie: crisisconsulten, korte opname en mobiele interventies in samenwerking met het crisisnetwerk van RADAR
 • Aanbod voor het jonge kind: ambulante en outreachende zorg voor gezinnen met kinderen onder de 6 jaar, ingebed in het netwerk ‘consult en liaison’ van RADAR
 • Referentiecentrum autisme: ambulant, diagnostisch onderzoek voor kinderen, jongeren en volwassenen. Opvolging en ondersteuning van de patiënt en zijn netwerk in de vorm van coördinatiesessies

Spoedgevallen

Op de afdeling Kinder- en jeugdpsychiatrie is dag en nacht een kinderpsychiater beschikbaar om kinderen en jongeren met spoedeisende psychiatrische problemen op te vangen en te helpen. Een opname is niet altijd noodzakelijk en ook niet altijd meteen mogelijk. We bekijken met de ouders of naasten van het kind wat het meest aangewezen is.

Wie werkt op de afdeling?

Op de afdeling Kinder- en jeugdpsychiatrie werken artsen, psychologen, logopedisten, psychiatrisch en sociaal verpleegkundigen en een psychomotorisch therapeut samen onder leiding van kinderpsychiaters. Voor de kinderen en jongeren die op onze opnameafdeling verblijven, is er een uitgebreide samenwerking met het team van de ziekenhuisschool.

Als universitair centrum hebben we de opdracht om artsen, psychologen, kinesisten, logopedisten en verpleegkundigen op te leiden. Daarnaast doen we aan wetenschappelijk onderzoek. De beide opdrachten zijn sterk verweven met het klinisch werk op de afdeling. Dat betekent dat er collega's in opleiding aanwezig kunnen zijn op een consultatie. 

Voorstelling team Kinder- en jeugdpsychiatrie

Wanneer kunt u bij ons terecht?

Vooraf

 • U neemt eerst contact op met de al betrokken hulpverleners. Ga na of ook zij het aangewezen vinden om de afdeling Kinder- en jeugdpsychiatrie in te schakelen. Bij vragen kan de verwijzer telefonisch contact opnemen met de afdeling.
 • Bekijk ons aanbod om te zien of we aan uw hulpvraag kunnen voldoen.
 • Om de begeleiding op onze afdeling te kunnen opstarten, hebben we het akkoord nodig van de beide ouders of de voogd.

Aanmelden

Op maandag kunt u telefonisch contact opnemen met het secretariaat van de afdeling: van 9 tot 12 uur en van 13.30 tot 16 uur op tel. 09 332 48 74.

Een van onze medewerkers zal u een aanmeldformulier (pdf) en vragenlijsten toesturen. Het aanmeldformulier vult u samen met de verwijzer in. Stuur beide documenten ingevuld terug naar de afdeling. U hebt ook een verwijsbrief van uw arts nodig.

Uitnodiging en eerste gesprek

Zodra we de formulieren ontvangen hebben, bespreken we het dossier op een teamoverleg. Wordt de aanvraag goedgekeurd, dan ontvangt u een brief met een uitnodiging om een afspraak te maken. Omdat we met een beperkt team veel kinderen en hun ouders begeleiden, is het mogelijk dat u enkele weken moet wachten voor u op raadpleging kunt komen. We streven ernaar om de wachttijd voor het eerste gesprek te beperken.

Tijdens het eerste gesprek (choice-gesprek) denken we samen met de ouders en de jongere na over de sterktes en problemen van de jongere en van de ruimere context. We geven advies over mogelijke interventies of behandelingen.

U kunt pas een afspraak maken als het aanvraagdossier volledig is. Hiervoor hebben we volgende documenten nodig:

 1. Een verwijsbrief van een arts
 2. Het aanmeldformulier en de door u ingevulde vragenlijsten
 3. Eventueel verslaggeving van eerdere hulpverlening (CLB, school, CAR, Psycholoog, psychiater, logopedist ...)

Hoe kunt u contact opnemen met ons?

Secretariaat:

Locatie

Ingang 16, route 1600

Adres

UZ Gent, Kinder- en jeugdpsychiatrie, C. Heymanslaan 10, 9000 Gent

De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 25-2-2019 11:06.