​Slaaplab

De zorg voor de patiënt met slaapstoornissen start meestal bij een poliklinische raadpleging, waarbij een inventaris van het klachtenpatroon wordt opgemaakt aan de hand van een zeer gedetailleerde vragenlijst en een oriënterend klinisch onderzoek. Afhankelijk van de aard en de ernst van de vermoede aandoening wordt een slaaponderzoek gepland in het ziekenhuis.
Het slaaplab is een aparte eenheid binnen het ziekenhuis. Het beschikt over een centrale controleruimte waar de slaap op computer wordt geregistreerd en de aan de gang zijnde studies met een videocamera worden bewaakt door daartoe opgeleid personeel. De patiënt verblijft bij voorkeur in een eenpersoonskamer die met registratieapparatuur is uitgerust. Te allen tijde kan de persoon bij wie een studie wordt verricht ontkoppeld worden, mocht dat wenselijk blijken. Ook wordt de persoon ervan verwittigd dat het verloop van de slaap gevolgd wordt met videoregistratie.

Wat kan men verwachten van een slaaponderzoek?

Na voorafgaande consultatie in de slaapkliniek of na verwijzing door een behandelend arts volgt een opname voor slaaponderzoek. Meestal wordt slechts één studienacht gepland, omdat - enkele uitzonderingen niet te na gesproken - de registratie van één nacht voldoende informatie bevat om tot een diagnose te komen. De opname in het ziekenhuis gebeurt al in de vroege namiddag. Een verpleegkundige van het slaapcentrum staat in voor het onthaal bij aankomst. Twee bijkomende vragenlijsten worden overhandigd, één in te vullen vóór het slapengaan, en één in te vullen bij het ontwaken 's ochtends. De aldus bekomen informatie kan waardevol zijn bij de interpretatie van het slaaponderzoek. Na een woordje uitleg van de verpleegkundige worden alle elektroden en sensoren reeds in de vroege namiddag aangebracht. Zodoende is er een betere gewenning voor de toch ongewone situatie en de eventuele ongemakken die eigen zijn aan de omgeving van het slaaplab. Nadat de sensoren en elektroden zijn aangebracht, blijft er voldoende bewegingsvrijheid voor courante activiteiten.
Op het gewone slaapuur gaat men naar bed. Op dat ogenblik wordt een vaste verbinding gemaakt met de registratieapparatuur en wordt de registratie gestart. De goede gang van zaken wordt gecontroleerd door een nachtbewaker. Bij storing of uitvallen van een signaal, kan het gebeuren dat deze persoon de slaapkamer betreedt om de fout te herstellen. 's Ochtends bij het ontwaken worden alle elektroden en sensoren verwijderd. Na het invullen van de vragenlijst is men vrij om het ziekenhuis te verlaten. Er wordt een afspraak meegegeven voor de bespreking van de resultaten met de slaapspecialist.

Multipele Slaaplatentietijden Test (MSLT)

In sommige gevallen van toegenomen slaperigheid overdag zal uw arts u voorstellen om een aanvullende test te ondergaan op de dag aansluitend aan uw slaaponderzoek. Hierbij wordt u gevraagd om overdag op geijkte tijdstippen, namelijk om de 2 uur, gedurende 20 minuten een dutje te doen of een poging te ondernemen om te gaan slapen. Op dat ogenblik wordt eveneens de activiteit van het centraal zenuwstelsel geregistreerd. Dat kan uw arts helpen een onderscheid te maken tussen vermoeidheid en slaperigheid of verhoogde slaapdruk. Eveneens kan het voorkomen van abnormale slaapfenomen overdag hiermee opgespoord worden.

Wat wordt er gemeten bij een slaaponderzoek?

De activiteit van het centraal zenuwstelsel wordt gemeten met meerdere elektroden.
De hersenactiviteit (EEG: elektro-encefalogram) wordt geregistreerd met elektroden die op de scalp gekleefd worden. De combinatie van deze signalen, samen met de informatie afkomstig van elektroden ter hoogte van de kin (meting van spieractiviteit - EMG: elektromyogram) en buitenzijde van de ogen (oogbewegingen - EOG: elektro-oculogram) laat toe om de verschillende stadia van de slaap te herkennen (zie normale slaap).

EEG EOG EMG
De ademhaling wordt geregistreerd met behulp van verschillende signalen: de beweging van borstkas en buik (adembanden), de luchtstroom door de neus (neusbrilletje), het zuurstofgehalte in het bloed (saturatiemeter).

Adembanden Tracheamicrofoon Saturatieprobe
Een microfoon geplaatst ter hoogte van de hals laat toe om het snurken te registreren en om het onderscheid te maken met andere vormen van geluid zoals piepen en vocalisatie.

In de inputbox (stekkerdoos) bevindt zich een positiemeter die informatie verschaft over de lichaamshouding tijdens de slaap. De elektrische activiteit van het hart (EKG: elektrocardiogram) wordt eveneens geregistreerd, alsook de beweging van de onderste ledematen: repetitieve beenspieractiviteit kan immers wijzen op periodieke beenbewegingen of restless legs.

Verwerking en interpretatie van de studie

De studie van de geregistreerde slaap is een arbeidsintensieve bezigheid. De volledige registratie, die zes tot acht uur beslaat, wordt op het computerscherm uitgelezen in pagina's van een halve minuut. Dat betekent concreet dat de slaaptechnoloog zo'n 720 tot 960 pagina's moet doorlopen en op iedere pagina belangrijke gebeurtenissen moet aanduiden, zoals het slaapstadium, eventuele apnoe's, beenbewegingen, ontwaakreacties.

Afhankelijk van de ernst van de slaapstoornis kan deze taak één tot drie uur duren. De verantwoordelijke arts- slaapspecialist neemt eveneens de slaapstudie door, interpreteert de bekomen resultaten en formuleert een protocol, met inbegrip van advies voor behandeling. Nadien worden deze resultaten in detail besproken met de patiënt.

De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 24-6-2020 14:13.

Locatie

Ingang 12 (gebouw K12)

Route 1325