Betaling

Wat betaalt u voor een dagopname?

Sinds 1 juli 2002 voorziet de hervorming van de ziekenhuisfinanciering een verschillende facturatie voor patiënten voor wie een ziekenfonds (ook NMBS) tussenkomt en patiënten voor wie de facturatie niet via een ziekenfonds verloopt (bijvoorbeeld bij een arbeidsongeval of bij patiënten van wie de verzekering niet in orde is).

Wie niet over een geldig verzekeringsakkoord beschikt, moet vooraf (of ten laatste op de opnamedag) de geraamde kost betalen. Het betaalde bedrag wordt verrekend met uw factuur. Aan de aanmeld- en inschrijfbalie kan u bealen met bancontact, maestro, mastercard en visa.

Vergeet niet voor uw opname bij uw ziekenfonds na te gaan of uw verzekeringstoestand volledig in orde is. Is dat niet het geval, dan moet u zelf instaan voor de totale kost van uw verblijf.

Niet of gedeeltelijk terugbetaald

Sommige producten en diensten die geen strikt medische indicatie hebben, moet u zelf betalen als u er gebruik van wil maken. Raadpleeg hier de lijst met de geldende tarieven. U kan die ook inkijken aan de aanmeld- en inschrijfbalie.

Soms worden ook medische apparatuur, implantaten of prothesen gebruikt waarvoor u zelf een bijdrage moet betalen. Ze worden maar gedeeltelijk terugbetaald of zijn nog niet in de ziekteverzekering opgenomen. In het laatste geval gaat het over nieuwe technieken die uw arts gebruikt omdat ze tot een betere verzorging of behandeling leiden.
Uw behandelende arts licht u daar steeds over in.

Bij een arbeidsongeval, een expertise of medische check-up wordt het volledige bedrag respectievelijk aan de verzekeringsinstelling, arts of werkgever gefactureerd, op voorwaarde dat het ziekenhuis over een goedkeuring beschikt. Bij een studie worden de kosten mogelijks gedeeltelijk of volledig betaald door de opdrachtgever van de studie.

Als niet aan een Belgisch ziekenfonds gefactureerd wordt (bv. patiënten van wie de verzekeringstoestand niet in orde is, buitenlandse patiënten zonder verzekering), wordt de dagprijs aan 100% aangerekend. De tarieven worden vastgelegd door het RIZIV en kunnen enkel door een overheidsbeslissing gewijzigd worden.

U bent aangesloten bij een Belgisch ziekenfonds

Hebt u een geldige verzekering bij uw ziekenfonds, dan wordt uw factuur volgens de derdebetalersregeling opgemaakt. Daarbij verrekent het UZ Gent de kosten voor verblijf, geneesmiddelen, onderzoeken, behandelingen en synthese- of prothesemateriaal rechtstreeks met uw ziekenfonds. U betaalt enkel het remgeld, de supplementen en de niet-vergoedbare kosten en krijgt daarvoor een factuur toegestuurd. Het remgeld is het persoonlijk aandeel in het wettelijk te betalen tarief voor medische zorg.

U bent aangesloten bij een Nederlandse zorgverzekeraar

Het UZ Gent werkt samen met tal van Nederlandse zorgverzekeraars. Bent u bij een van hen aangesloten, dan wordt de factuur van de raadpleging rechtstreeks naar uw zorgverzekeraar gestuurd. Soms wordt het volledige zorgpakket rechtstreeks gefactureerd, in andere gevallen slechts bepaalde behandelingen. Hieronder kunt u de administratieve procedures en aanvraag tot machtiging downloaden. De documenten zijn ook beschikbaar bij de aanmeld- en inschrijfbalie.

Contacteer vóór uw ziekenhuisopname altijd uw zorgverzekeraar. Stemt uw verzekeraar er niet mee in dat de zorg in het buitenland wordt verstrekt, dan moet u de factuur mogelijk zelf betalen.

 • U bent verzekerd bij CZ, DSW/Stad Holland, VGZ, ONVZ, Zilveren Kruis (overeenkomst met het UZ Gent)
  De ziekenhuiskosten worden rechtstreeks met uw zorgverzekeraar verrekend. U ontvangt een factuur voor de kosten die uw zorgverzekeraar niet terugbetaalt en betaalt die zelf aan het ziekenhuis. Via uw zorgverzekering kunt u nadien eventueel (een deel van) die kosten recupereren.
 • U bent verzekerd bij een andere Nederlandse zorgverzekeraar (geen overeenkomst met het UZ Gent)
  Vraag vóór uw behandeling bij uw zorgverzekeraar een garantieverklaring of formulier S2 op. De kosten worden rechtstreeks met uw zorgverzekeraar verrekend als de garantieverklaring dat uitdrukkelijk vermeldt.

  Met een formulier S2 (geplande opname) of EZVK (bij dringende opname) worden de kosten rechtstreeks met een Belgisch ziekenfonds verrekend. U ontvangt een factuur op uw thuisadres voor het bedrag dat u zelf moet betalen. Nadien kan u via uw zorgverzekering eventueel (een deel van) de kosten recupereren.

U hebt een hospitalisatieverzekering

Afhankelijk van het type hospitalisatieverzekering factureert het UZ Gent rechtstreeks aan de verzekeringsmaatschappij of aan de patiënt. In dat laatste geval moet u zelf de factuur indienen bij uw verzekringsmaatschappij. Vergeet niet uw verzekeringsmaatschappij op de hoogte te brengen op het moment van uw opname.

Als er rechtstreeks aan de verzekeringsmaatschappij gefactureerd wordt, dan krijgt u achteraf een factuur van uw verzerkingsmaatschappij om de 'franchise' en/of niet-verzekerde kosten aan de verzekering terug te betalen. De franchise is de vaste bijdrage die u altijd zelf moet betalen, afhankelijk van uw polis. Van het ziekenhuis ontvangt u in dit geval geen facturen, op voorwaarde dat de ingreep door uw verzekeringsmaatschappij werd goedgekeurd. Vergeet niet de nodige informatie mee te brengen wanneer u zich inschrijft voor een geplande opname. Via Assurcard kan u vanuit het UZ Gent uw hospitalisatie ook aangeven bij uw verzekeraar.

U wordt behandeld als gevolg van een arbeidsongeval

Bij opname na een arbeidsongeval of een ongeval op weg naar of van het werk moet u ons de volgende gegevens bezorgen:

 • naam en adres van de verzekeringsmaatschappij arbeidsongevallen
 • polis- en dossiernummer
 • naam en adres van uw werkgever
 • datum ongeval

De factuur wordt dan rechtstreeks naar de verzekeringsinstelling gestuurd. Kosten voor het verblijf op een eenpersoonskamer en persoonlijke kosten worden niet altijd door de verzekering vergoed.

U bent toerist of asielzoeker

Binnen het UZ Gent houdt de cel Sofia, een samenwerkingsverband tussen de aanmeld- en inschrijfbalie, de dienst Patiëntenbegeleiding en de dienst Facturatie patiënten, zich bezig met het vreemdelingenzorgtraject, inclusief de toeristenprocedure. Als u geen Belgische ziekteverzekering hebt en/of er een aanvraag voor het verkrijgen van een verblijfsvergunning loopt, zal u met hen in contact komen. U kan de cel Sofia al voor uw opname contacteren op tel. 09 332 02 80.

Hieronder enkele algemene richtlijnen, afhankelijk van het veblijfsstatuut:

 • U bent EU-onderdaan
  Op voorwaarde dat de ingreep door uw hospitalisatieverzekering werd goedgekeurd, factureren we rechtstreeks aan de verzekeringsmaatschappij. U krijgt dan achteraf een factuur van uw verzekeringsmaatschappij om de 'franchise' en/of niet-verzekerde kosten aan de verzekering terug te betalen. De franchise is de vaste bijdrage die u altijd zelf moet betalen, afhankelijk van uw polis. Van het ziekenhuis ontvangt u in dit geval alleen een factuur ter informatie om u op de hoogte te brengen van de bedragen die werden aangerekend aan uw ziekteverzekering. U zal ook een waarborg moeten betalen vóór de behandeling. 

  Bij een dringende opname of ambulante zorg moet u uw Europese ziekteverzekeringskaart voorleggen. Met deze kaart hebt u gedurende een tijdelijk verblijf in de 28 EU-landen, IJsland, Liechtenstein, Noorwegen en Zwitserland toegang tot noodzakelijke medische zorg binnen het openbare zorgstelsel. De kaart wordt uitgegeven door het zorgverzekeringsorgaan in uw eigen land. De medische kosten worden rechtstreeks met een Belgisch ziekenfonds verrekend (conform internationale verdragen). U ontvangt een factuur op uw thuisadres voor het bedrag dat u zelf moet betalen (remgeld). U zal ook een waarborg moeten betalen bij opname. Nadien kunt u via uw zorgverzekering eventueel (een deel van) de kosten recupereren.

 • U bent geen EU-onderdaan
  Als u geen betalingsakkoord hebt van uw zorgverzekeraar, moet u vóór uw geplande opname of ambulante verzorging de geraamde kosten betalen als waarborg voor de opname (of ambulante zorg en onderzoeken). Bij een dringende opname rekent het ziekenhuis u ook een voorschot aan op basis van een raming.

 • U bent asielzoeker
  De factuur kan rechtstreeks met het OCMW, de Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (HZIV) of Fedasil verrekend worden indien u beschikt over een identiteitskaart of legitimatiebewijs en een waarborgkaart en/of betalingsverbintenis van uw OCMW of van Fedasil. Daarvoor neemt u contact op met de dienst Patiëntenbegeleiding op tel. 09 332 41 39.

Wat vindt u terug op uw factuur?

De factuur geeft aan welk bedrag u zelf betaalt en welk bedrag uw ziekenofnds of verzekeraar betaalt. De vorm van de factuur en de informatie die u erop terugvindt, worden volledig door de overheid bepaald.

Raadpleeg hier een toelichting bij alle rubrieken en kosten die op de factuur vermeld staan.

Wanneer ontvangt en betaalt u de factuur?

U krijgt de factuur thuisgestuurd op het einde van de maand volgend op de maand van ontslag uit het ziekenhuis.

De factuur moet binnen de 15 dagen na ontvangst betaald worden via het bijgevoegde overschrijvingsformulier.

Vermeld zeker de gestructureerde mededeling bij betaling. U kunt ook betalen aan de aanmeld- en inschrijfbalies, met bancontact, maestro, mastercard en visa.

Moet u een waarborg betalen?

Nee: als u aangesloten bent bij een Belgisch ziekenfonds of een Europese (EU) ziektekostenverzekering en een betalingsverbintenis van een verzekering kunt voorleggen.

Ja: in alle andere gevallen, ook voor bv. esthetische ingrepen. Hoeveel de waarborg bedraagt, is afhankelijk van de verblijfsduur en de ingreep en wordt dus individueel bepaald. Uw arts zal u hierover verder inlichten.

Soms: sommige verzekeringen betalen maar een bepaald percentage van de kosten en/of vragen om bij uw opname de franchise als voorschot betalen. Dat staat vermeld op de betalingsverbintenis van uw verzekeraar.

Patiënten met een beschermd statuut

Verhoogde tegemoetkoming

Sommige personen met een laag inkomen hebben recht op een verhoogde tegemoetkoming van het ziekenfonds. Zij betalen een lager bedrag voor hun behandeling.

Voor wie?

Onderstaande personen hebben recht op een verhoogde tegemoetkoming, op voorwaarde dat hun bruto belastbaar gezinsinkomen niet hoger is dan een bepaald bedrag (kan verhoogd worden per bijkomend gezinslid). Uw ziekenfonds kan u verder informeren over de geldende bedragen.

 • Gepensioneerden, weduwen en weduwnaars, wezen, invaliden
 • Langdurig werklozen (minstens twaalf maanden werkloos)
 • Eenoudergezinnen
 • Ambtenaren die langer dan een jaar afwezig zijn wegens ziekte
 • Personen met een handicap
 • Personen die in België verblijven vanaf 65 jaar
 • Kloosterlingen vanaf 65 jaar
 • Personen die recht hebben op een toelage van het stookoliefonds
 • Kinderen met een erkenning van lichamelijke of geestelijke ongeschiktheid van ten minste 66 procent
 • Personen die een van de volgende uitkeringen ontvangen: leefloon, gewaarborgd inkomen voor bejaarden, inkomensgarantie voor ouderen (IGO), inkomensvervangende tegemoetkoming voor personen met een handicap, integratietegemoetkoming voor personen met een handicap, tegemoetkoming 'Hulp aan bejaarden'
 • Niet-begeleide minderjarige asielzoekers
 • Militairen die tijdelijk, maar minstens een jaar, uit hun ambt zijn ontheven wegens ziekte

De verhoogde tegemoetkoming geldt voor de patiënt en iedereen die bij hem als ten laste is ingeschreven. Uw ziekenfonds licht het UZ Gent automatisch in als de verhoogde tegemoetkoming voor u van toepassing is.

Maximumfactuur

Het maximumfactuur (MAF) is een financiële beschermingsmaatregel die de jaarlijkse medische kosten voor gezinnen to een plafondbedrag beperkt. Zodra de uitgaven voor geneeskundige zorg in de loop van het kalenderjaar dat plafondbedrag bereiken, krijgt een gezin voor de daaropvolgende verstrekkingen het remgeld volledig terugbetaald. De ziekenfondsen houden, per gezin en per lid, het remgeld bij. Het remgeld dat het plafondbedrag overschrijdt, wordt automatisch terugbetaald.

Bezwaren of klachten

Bezwaren of klachten over facturen moet u binnen de 15 dagen na verzendingsdatum van de factuur overmaken aan de dienst Facturatie patiënten.

Betalingsproblemen

Bij betalingsproblemen kan u contact opnemen met de dienst Facturatie patiënten, de dienst Patiëntenbegeleiding van het UZ Gent of met de sociale dienst van uw ziekenfonds. Klachten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met uw behandeling, verzorgingsklachten of klachten over concrete handelingen van zorgverleners kunnen overgemaakt worden aan onze Ombudsdienst.

Vragen over uw factuur?

Voor inlichtingen over prijzen, verstrekkingen en betalingsmodaliteiten kan u terecht bij de dienst Facturatie patiënten via tel. 09 332 25 72 of fax. 09 332 38 46.
U kan ook langsgaan in het Patiënteninformatiebureau van deze dienst:

Of stel uw vraag via het contactformulier.

De dienst Facturatie patiënten is elke werkdag open, van 8 tot 12 uur en van 12.30 tot 16.30 uur.

 

De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 1-4-2019 14:33.

Dienst contacteren

09 332 53 84

Locatie

Ingang 56 (gebouw B2)

Route 560