Doelgroepen

Paraplegie/tetraplegie

Het revalidatiecentrum beschikt over een unit voor patiënten met een verlamming van de onderste of onderste en bovenste ledematen. Er kunnen maximaal 31 patiënten gehospitaliseerd worden. Alle patiënten met een recent ruggenmergletsel of een recente verlamming van de bovenste en/of onderste ledematen komen voor revalidatie in aanmerking, ongeacht de hoogte van het letsel of de graad van de stoornis. Ook patiënten met zeer hoge verlammingen die een permanente of gedeeltelijke beademing vergen, komen voor revalidatie in aanmerking.

Patiënten met onvoldoende handfunctie kunnen over een kamer beschikken met omgevingscontrole (radio, tv, telefoon,..).
Patiënten die zelfstandig functioneren voor het toilet en over vervoer beschikken naar en van het centrum kunnen ambulant revalideren.

Inclusiecriteria

Alle patiënten met een recent ruggenmergletsel of een recente verlamming van de bovenste en/of onderste ledematen komen in aanmerking voor revalidatie, ongeacht de hoogte van het letsel of de graad van de stoornis. Ook patiënten met zeer hoge verlammingen die een permanente of gedeeltelijke beademing vergen komen voor revalidatie in aanmerking.

Tijdens een consultatie met een revalidatiearts wordt de mogelijkheid voor revalidatie in het centrum geëvalueerd.  

Duur van de revalidatie

Volgens de revalidatieovereenkomst tussen het Revalidatiecentrum van het UZ Gent en het RIZIV mag de revalidatie van een patiënt met een paraplegie (verlamming van de onderste ledematen) maximaal 9 maand duren.

De revalidatie van een patiënt met een tetraplegie (verlamming van de 4 ledematen) mag maximaal 15 maand duren. De eigenlijke duur varieert van patiënt tot patiënt en hangt af van de functionele progressie die de patiënt tijdens het revalidatieproces maakt. Na een  eerste revalidatiefase kan opnieuw een revalidatieperiode worden aangevat van maximaal één maand per kalenderjaar.

Niet-aangeboren hersenletsels

Deze unit behandelt patiënten met een niet-aangeboren hersenletsel (NAH). Dat letsel kan het gevolg zijn van een hersentrauma of een andere oorzaak hebben (bv. aneurysma met bloeding tot gevolg, anoxie of zuurstoftekort, infectie, tumor,...).

De unit behandelt ook patiënten met een halfzijdige verlamming ten gevolge van een cerebrovasculair accident (CVA) of herseninfarct. Patiënten die zelfstandig kunnen functioneren in het centrum en vervoer hebben naar en van het centrum kunnen revalideren op ambulante basis. Wanneer er nog veel zorg noodzakelijk is kunnen patiënten in het centrum gehospitaliseerd worden.

Inclusiecriteria

Patiënten met een niet-aangeboren hersenletsel komen voor revalidatie in aanmerking als ze locomotorische en/of neuropsychologische stoornissen vertonen. Daarbij speelt de graad van de stoornis geen rol. De patiënten moeten wel ontwaakt zijn uit de coma en in staat zijn om minimaal te reageren op prikkels en opdrachten. Daarnaast moet hun algemene toestand voldoende stabiel zijn.

Tijdens een consultatie met de revalidatiearts wordt nagegaan of de patiënt in aanmerking komt voor revalidatie in het centrum.

Duur van de revalidatie

Volgens de revalidatieovereenkomst tussen het Revalidatiecentrum van het UZ Gent en het RIZIV mag de revalidatie van een hersentraumapatiënt maximaal 2 jaar duren. De revalidatie van een hemiplegiepatiënt (halfzijdige verlamming) mag maximaal 12 maanden belopen. De eigenlijke duur varieert van patiënt tot patiënt en hangt af van de functionele progressie die de patiënt tijdens het revalidatieproces maakt.

Na een eerste revalidatiefase kan opnieuw een revalidatieperiode worden opgestart van maximaal 1 maand per kalenderjaar.

Polytrauma en amputaties

De groep polytrauma en amputatie bestaat uit patiënten met meervoudige orthopedische letsels en/of een amputatie van het bovenste lidmaat boven de hand of het onderste lidmaat (of ledematen). Zodra patiënten zelfstandig kunnen functioneren in het centrum en over vervoer beschikken naar en van het centrum kan de revalidatie ambulant georganiseerd worden. Wanneer er nog veel zorg noodzakelijk is kunnen patiënten in het centrum gehospitaliseerd worden. Veel patiënten beginnen meteen ambulant te revalideren op basis van dagbehandeling.

Inclusiecriteria

Patiënten met een botletsel of neuromusculair letsel ter hoogte van verschillende ledematen, of met complexe verwondingen aan romp of bekken met letsels aan diepliggende organen, komen in aanmerking voor revalidatie. Die beperkingen gelden niet voor patiënten die doorverwezen worden door een private verzekering of een ongevallenverzekering. Tijdens een consultatie met de revalidatiearts wordt nagegaan of de patiënt in aanmerking komt voor revalidatie in het centrum.

Bij amputatie kan het Revalidatiecentrum van het UZ Gent alleen patiënten met volgende amputaties behandelen:

  • Amputatie van het bovenste lidmaat boven de hand
  • Amputatie van het onderste lidmaat ter hoogte van het dijbeen of hoger
  • Amputatie van beide onderste ledematen ter hoogte van het onderbeen of het dijbeen

Die beperkingen gelden niet voor patiënten die doorverwezen worden door een private verzekering of een ongevallenverzekering. Tijdens een consultatiegesprek met een revalidatiearts wordt nagegaan of de patiënt in aanmerking komt voor revalidatie in het centrum.

Duur van de revalidatie

Volgens de revalidatieovereenkomst tussen het Revalidatiecentrum van het UZ Gent en het RIZIV mag de revalidatie van een patiënt met meervoudige orthopedische letsels of een amputatie maximaal 12 maanden duren. De eigenlijke duur van de revalidatie kan variëren en hangt af van de doelstellingen en de functionele progressie die de patiënt tijdens de revalidatie maakt.

Locomotorische SP-revalidatie

Patiënten met een aandoening die voornamelijk locomotorische revalidatie vereist en die opgenomen is in de limitatieve lijst pluridisciplinaire revalidatie zoals vastgelegd door het RIZIV, komen in aanmerking voor een opname op de afdeling Locomtorische SP-revalidatie van het UZ Gent. Het verblijf op de afdeling volgt aansluitend op een opname bij een acute afdeling en heeft tot doel de terugkeer naar thuis mogelijk te maken.

Inclusiecriteria

In aanmerking komen patiënten met locomotorische problematiek - volgens de limitatieve lijst pluridisciplinaire revalidatie van het RIZIV - met een functionele weerslag en nood tot revalidatie om de terugkeer naar de vooraf bestaande situatie mogelijk te maken.

Ook patiënten bij wie nood is aan neurologische revalidatie - waarbij cognitieve en logopedische problematiek niet op de voorgrond staan - en vooral locomotorische doelstellingen worden beoogd, komen in aanmerking. Daarbij wordt steeds rekening gehouden met de zorgzwaarte.

Het oefenprogramma moet fysiek haalbaar zijn voor de patiënten.

Duur van de revalidatie

De revalidatieduur wordt individueel bekeken en hangt af van de doelstellingen en de functionele progressie die de patiënt tijdens de revalidatie maakt.

De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 23-10-2018 18:32.