​Obesitasheelkunde

Obesitas ontstaat door een chronisch onevenwicht tussen energieopname en energieverbruik. Dat leidt tot vetopstapeling en gewichtstoename. De overmaat aan lichaamsvet kan de gezondheid schaden en kan leiden tot de ontwikkeling van onder andere diabetes, hart- en vaatlijden, slaapapnoe en hypertensie. In België is ongeveer 15% van de bevolking obees. Bij 55-plussers is dat 25 à 30%.

Obesitas is een chronische ziekte wat wil zeggen dat een langetermijn- en multidisciplinaire behandeling noodzakelijk is (zoals bij hypertensie, diabetes, astma), dat er geen kortetermijnoplossingen zijn en dat er herval optreedt na stopzetting van de behandeling.

Om vast te stellen of er sprake is van overgewicht gebruiken we de BMI (Body Mass Index). Die wordt als volgt berekend: gewicht in kg gedeeld door het kwadraat van de lengte in m. Overgewicht wordt ingedeeld op basis van de graad van BMI.

  • Normaal18,5-24,9 kg/m² 

  • Overgewicht25 - 29,9 kg/m²

  • Obesitas klasse I 30 - 34,9 kg/m²

  • Obesitas klasse II35 - 39,9 kg/m²

  • Obesitas klasse III: ≥ 40 kg/m²

Een andere eenvoudige methode meet de buikomtrek ter hoogte van de navel. Bij een man mag de buikomtrek maximaal 94 cm en bij een vrouw 80 cm zijn.
Patiënten met morbide obesitas, of ziekelijke zwaarlijvigheid, hebben een sterk verhoogd risico op het ontwikkelen van hart- en vaatziekten, diabetes, ademhalingsproblemen en gewrichtsproblemen. Hierdoor lopen ze ook het risico op voortijdig overlijden. Er bestaat internationaal een consensus dat we kunnen spreken van morbide obesitas vanaf een BMI boven de 40 kg/m².

Voor mensen die zich in deze gewichtsklasse bevinden, is aangetoond dat enkel bariatrische of vermageringsingrepen tot voldoende gewichtsverlies kunnen leiden en de gewichtsafname lange tijd in stand kunnen houden. Ook is aangetoond dat een bariatrische ingreep de kans op sterfte significant vermindert, ondanks de nadelen van een dergelijke ingreep. Voor mensen met een BMI tussen 35 en 40 kg/m² zijn dezelfde voordelen aangetoond als zij al aandoeningen hebben die het gevolg zijn van hun zwaarlijvigheid.

De criteria waaraan iemand moet voldoen om een bariatrische ingreep terugbetaald te krijgen, werden vastgelegd in 3 KB's (3/8/2007, 29/4/2008):

  • Ouder zijn dan 18 jaar.
  • BMI >40 kg/m², of BMI >35 kg/m² gecombineerd met diabetes, ernstige hoge bloeddruk waarvoor drie geneesmiddelen nodig zijn, slaapapnoesyndroom (OSAS) of na het falen van een vorige vermageringsingreep.
  • Het afgelopen jaar een gedocumenteerd dieet gevolgd hebben zonder blijvend succes.

Een multidisciplinair gunstig advies geformuleerd door een chirurg, een endocrinoloog of internist en een klinisch psycholoog.

Let wel: Obesitasheelkunde is geen wondermiddel. Het is wel een belangrijk hulpmiddel om, in combinatie met een aanpassing van je levensstijl, tot een mooie gewichtsdaling te komen en die op termijn ook te behouden. 

 

De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 22-1-2018 09:28.