​Wat te doen bij geheugenproblemen?

Wie met geheugenproblemen kampt, kan zich wenden tot de huisarts, of een afspraak maken bij gespecialiseerde diensten binnen de geriatrie, neurologie of psychiatrie. In het UZ Gent vinden op regelmatige tijdstippen overlegmomenten plaats tussen de artsen van die gespecialiseerde diensten en bestaat er een nauwe samenwerking tussen artsen en verpleegkundigen, psychologen, logopedisten, kinesisten, ergotherapeuten en sociaal verpleegkundigen om de problematiek van elke patiënt zo nauwkeurig mogelijk in kaart te brengen.

Gespecialiseerde poli

Tijdens een eerste consultatie is het verhaal van de patiënt uiteraard zeer belangrijk. Net zo belangrijk is het verhaal van de mantelzorger, de persoon die de patiënt het best kent.

Naast het verhaal van de patiënt en zijn mantelzorger kan ook het lichamelijk en neurologisch onderzoek een belangrijke meerwaarde betekenen. Aanwijzingen voor vasculaire dementie of dementie geassocieerd aan de ziekte van Parkinson kunnen op die manier gedetecteerd worden.

Bij geheugenstoornissen zijn ook een bloedafname en beeldvorming van de hersenen onontbeerlijk. Die onderzoeken laten toe om mogelijk behandelbare oorzaken van geheugenstoornissen uit te sluiten, zoals schildklierlijden, vitaminetekorten, bloedingen of tumoren. Daarnaast kunnen afwijkingen vastgesteld worden die in de richting van een of andere dementie kunnen wijzen.

Verdere onderzoeken

Soms volstaan het verhaal en het klinisch onderzoek niet om tot een diagnose te komen en dringen bijkomende onderzoeken zich op. Een meer doorgedreven onderzoek van de geheugenstoornissen is het neuropsychologisch onderzoek. In ongeveer 45 minuten worden de belangrijkste hersenfuncties onderzocht en kunnen bepaalde patronen van afwijkingen die bij een bepaalde vorm van dementie horen, worden gedetecteerd.

Een PET van de hersenen is een isotopenonderzoek waarbij de functie van hersengebieden wordt nagegaan door de opname van radioactief gelabeld glucose te meten. Een patroon van verminderde glucoseopname in bepaalde gebieden van de hersenen kan informatie bieden over de soort dementie.

Bij patiënten jonger dan 75 jaar kan een lumbaalpunctie met bepaling van eiwitten in het cerebrospinaal vocht (vocht dat in en rond de hersenen vloeit) uitsluitsel geven over de mogelijk onderliggende ziekte van Alzheimer.

Bij wie de diagnose van jongdementie kreeg, kan een genetisch onderzoek een meerwaarde bieden voor de patiënt zelf en voor zijn familieleden (kinderen, broers en zussen). Voor dit genetisch onderzoek werken we samen met de dienst Medische Genetica.

Als mensen met dementie overlijden, kunnen de hersenen worden onderzocht. Dat onderzoek laat toe om een zekerheidsdiagnose te stellen, die uiteraard aan de huisarts en de familieleden wordt meegedeeld. Het onderzoek biedt daarnaast een grote meerwaarde voor het wetenschappelijk onderzoek over dementie.

 

 

De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 10-7-2015 14:48.