Slideshow: in de kijker


UZ Letters maart 2018 pakt onder meer slikstoornissen aan en wil hepatitis C uitroeien.

Lees meer


De robot moet het aantal heringrepen tot een minimum beperken.

Lees meer


Het UZ Gent is vlot bereikbaar. Op de campus maakt een routesysteem u wegwijs.

Lees meer

Verpleegkundige staffuncties

VG-MZG coördinatoren

VG-MZG staat voor Verpleegkundige Gegevens-Minimale ZiekenhuisGegevens.

De verplichte registratie van de minimale verpleegkundige gegevens heeft in 1988 geleid tot het creëren van de functie 'VG-MZG coördinator ' binnen de stafdiensten verpleging. Deze functie wordt uitgeoefend door 1 ½ FTE. De hoofdopdracht bestaat uit het coördineren van de registratie en heeft betrekking op o.a.:

 • Het aansturen van een centrale codeercel voor registratie op basis van het papieren patiëntendossier: opleiding, interne audit, …
 • Het automatisch extraheren van VG-MZG vanuit het elektronisch patiëntendossier
 • Het verwerken van de data en doorsturen naar de overheid
 • Het geven van feedback aan elke verpleegeenheid m.b.t. de kwaliteit van verpleegkundige rapportage
 • ...

Naast deze hoofdopdracht staat de coördinator ook in voor: het uitvoeren van tijdsstudies, wetenschappelijk onderzoek en andere stafopdrachten.

Contact

Barbara Janssens, VG-MZG coördinator
Tel. 09 332 63 89

Mieke Keppens, VG-MZG coördinator
Tel. 09 332 89 48

Zorgcoördinatoren EPD

De kernopdracht van de functie zorgcoördinator EPD (elektronisch patiëntendossier) is het coördineren en faciliteren van de uitrol van het elektronisch verpleegkundig dossier (EVD) binnen het ruimere kader van het elektronisch patiëntendossier. Eindgebruikers worden voorzien van gebruiksvriendelijke software en hardware ten einde het zorgproces van de patiënt optimaal in kaart te brengen.

De functie faciliteert de hoofdverpleegkundigen bij de introductie van het elektronisch dossier op een verpleegafdeling. De inhoudelijke, organisatorische en technische voorbereidingen, de opleiding, de implementatie en de evaluatie van het informatiseren, worden gedragen door de zorgcoördinatoren EPD. Eenmaal de verandering is doorgevoerd op een afdeling, wordt een projectoverdracht voorzien t.a.v. de hoofdverpleegkundigen die de verandering dienen te verankeren in hun organisatie.

De zorgcoördinatoren EPD nemen ook een aantal beleidsadviserende activiteiten op. De vorm en de inhoud van het elektronisch dossier worden bepaald in samenspraak met de eindgebruikers vooraleer de Directie Verpleging formele beslissingen neemt in het kader van het EVD.

De functie heeft een belangrijke interne brugfunctie tussen het departement verpleging, het departement ICT, de apotheek, het labo, de artsen en de paramedici.

Contact

Liesbeth Steendam, zorgcoördinator EPD
Tel. 09 332 49 36

Sem Van Belleghem, zorgcoördinator EPD
Tel. 09 332 10 10

Barbara Devolder, verpleegkundige EPD
Tel. 09 332 03 90

Coördinator standaardenbeleid

Het standaardenbeleid is het geheel van initiatieven en acties die genomen worden met als doel het ontwikkelen en toepassen van standaarden (standaardverpleegprocedures, staand orders, standaardverpleegproblemen, medisch technische onderzoeksprocedures en zorg- en behandelplannen).

De coördinator standaardenbeleid staat in voor de begeleiding bij ontwikkeling, implementatie en toetsing van standaarden in de praktijk

Momenteel worden er standaarden ontwikkeld en geïmplementeerd met betrekking tot mondzorg, medicatietoediening op pediatrie, thoraxdrainage, stomazorg, …

De coördinator standaardenbeleid is ook verantwoordelijk voor het beheer van de databank van de standaarden, de publicatie op intranet en de actualisatie. Bijkomend worden alle met standaardenbeleid gelinkte activiteiten bewaakt en gecoördineerd. Hierbij wordt voortdurend rekening gehouden met de wettelijke bepalingen en de beleidslijnen van het ziekenhuis.

Voor een overzicht van de beschikbare standaarden of bijkomende informatie betreffende standaardenbeleid kan contact genomen worden met

Sofie Van Belle, coördinator standaardenbeleid
Tel. 09 332 54 00
sofie.vanbelle@uzgent.be

Stafmedewerkers vorming verpleging

Het team stafmedewerkers vorming verpleging is samengesteld uit 2 stafmedewerkers 'begeleiders intreders en herintreders', Lut Pauwels en Els Van Hecke en 1 stafmedewerker bijscholing, Elke Delmote.

De stafmedewerkers vorming verpleging hebben als doel de kwaliteit van de patiëntenzorg te optimaliseren door het organiseren van vormingsactiviteiten en het uitwerken van faciliteiten voor de medewerkers.

Deze vormingsactiviteiten focussen zich op drie grote groepen:

 • De studenten verpleegkunde
 • De nieuwe verpleegkundigen
 • De huidige verpleegkundigen

Voor de studenten verpleegkunde wordt samengewerkt met de scholen in het streven naar het optimaliseren van het klinisch onderwijs. Via het vormingstraject "mentorschap" worden de verpleegkundigen opgeleid om de studenten in de praktijk te begeleiden.

Voor de nieuwe medewerker wordt gestreefd naar een snelle integratie op de afdeling en in het ziekenhuis. Dit wordt gerealiseerd door een inscholingsprogramma aan te bieden, de begeleiding door de mentor op de afdeling te voorzien en de opvolging in kaart te brengen aan de hand van het evolutiedocument.

De huidige medewerkers worden gestimuleerd tot levenslang leren. Dit wordt onder meer gerealiseerd door een uitgebreid aanbod opleidingen te organiseren. Twee maal per jaar wordt, in samenwerking met P&O, een vormingsbrochure uitgewerkt. Deze interne bijscholingen kunnen gaan van zeer praktijkgerichte sessies tot symposia. Medewerkers van partnerziekenhuizen en studenten kunnen deelnemen aan bepaalde vormingen. Ook extern zijn er tal van mogelijkheden om zich bij te scholen. Voortgezette opleidingen, congressen, uitwisselingsprojecten, kaderopleiding, master opleiding; mogelijkheden genoeg om uw professionele kennis up to date te houden en nog te verruimen!

Contact

Elke Delmote, stafmedewerker bijscholing
Tel. 09 332 21 75

Lut Pauwels, begeleider intreders en herintreders
Tel. 09 332 48 50

Els Van Hecke, begeleider intreders en herintreders
Tel. 09 332 63 90

Team ziekenhuishygiëne

Het doel van het team ziekenhuishygiëne is te zorgen voor een veilige patiëntenomgeving en goede kwaliteit van zorg door het voorkomen van extra schade bij de patiënt ten gevolge van zijn/haar opname (bv. preventie van ziekenhuisinfecties, preventie van doorligwonden,…).

Samenstelling team

3 artsen ziekenhuishygiëne

 • Prof. dr. G. Claeys
 • Dr. I. Leroux-Roels (coördinator)
 • Dr. J. Boelens

3 verpleegkundigen ziekenhuishygiëne

 • Lic..M. Vanneste
 • Lic. P. De Waegemaeker
 • Lic. N. Bovyn

Activiteiten

De activiteiten spreiden zich over de 4 kernopdrachten van het ziekenhuis:

 • Patiëntenzorg: het ontwikkelen en implementeren van richtlijnen die overdracht van micro-organismen voorkomen, ...
 • Onderwijs: het in- en bijscholen van de gezondheidswerkers m.b.t. ziekenhuishygiëne, ...
 • Wetenschappelijk onderzoek: het opzetten van en deelnemen aan wetenschappelijke studies op het terrein van ziekenhuishygiëne, ...
 • Dienstverlening: het organiseren van een jaarlijkse studiedag 'ziekenhuishygiëne', het geven van vorming aan andere gezondheidszorgorganisaties zoals thuiszorg, RVT's, ….

Contact

zhh@uzgent.be

Stafmedewerker verpleegkundige logistiek

Hieronder worden de verschillende deelopdrachten van de stafmedewerker verpleegkundige logistiek beschreven:

Begroting en budgettering

De stafmedewerker zorgt voor het opstellen van de departementale begroting, zowel wat investerings- als werkingskredieten betreft. Het opvolgen en controleren van de budgetten van de hospitalisatiediensten maakt hier deel van uit. In functie van de budgetten wordt continu toezicht gehouden op de kostentoewijzing aan de hospitalisatiediensten van de verschillende sectoren..

Verpleegtechnische middelen en zorginfrastructuur

De stafmedewerker zorgt voor een effectief en effficiënt gebruik van verpleegtechnische middelen en zorginfrastructuur. De gebruiker wordt logistiek ondersteund bij het testen, evalueren en implementeren van nieuw materiaal en/of apparatuur.

Verbouwingen en nieuwbouw

De stafmedewerker neemt deel aan de besprekingen tussen de gebruikers en de dienst Infrastructuur en/of studiebureau's. Documenteren van en informeren naar de verpleegkundige behoeften inzake architectonsiche vereisten van nieuwbouw en verbouwingswerken is een doorlopende opdracht.

Communicatie en overleg

De stafmedewerker onderhoudt continu contacten met de andere diensten en departementen van het UZ in functie van een optimale probleemoplossing en logisiteke dienstverlening. Er zijn continu externe contacten met de industrie betreffende ziekenhuisuitrusting, verpleegkundige materialen en apparatuur.

Contact

Arne Verschraegen, stafmedewerker verpleegkundige logistiek
Tel. 09 332 21 90
 Fax 09 332 38 80

Manutentieteam

Het Manutentieteam, opgericht in 1991, staat in voor de preventie van klachten van het bewegingsstelsel bij personeelsleden van het Universitair Ziekenhuis te Gent. Het Manutentieteam ressorteert onder het departement verpleging en participeert onder de Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk (IDPBW) met name onder de cel ergonomie.

De leden van het team zijn personeelsleden van diverse diensten.
De multidisciplinariteit zorgt ervoor dat het Manutentieteam beschikt over een brede waaier van kennis en ervaringen. Dit komt ten goede aan de kennisoverdracht tijdens de opleidingen.

Doelstellingen

 • Bijdragen tot het verhogen van de veiligheid en het comfort van de patiënt
 • Participeren in de preventie van klachten van het bewegingstelsel bij de werknemers
 • Helpen bij de verbetering van de werkomstandigheden
 • Het Manutentieteam wordt aangestuurd door de coördinator Manutentieteam.

Contact

Filip Buckens, coordinator manutentieteam
Tel. 09 332 63 25

Heidi Deconinck
Tel. 09 332 58 67
Fax 09 332 49 58

Stafmedewerkers ethiek

De stafmedewerkers ethiek, Sofie Vercoutere en Christophe Demeestere, verstrekken ziekenhuisbreed advies rond ethische kwesties. Beide stafmedewerkers zijn lid van het Ethisch Comité. Ze adviseren, ondersteunen, structureren en werken samen met andere zorgverleners om ethisch verantwoorde, hoogkwalitatieve, interdisciplinaire en menswaardige zorg te garanderen. Die zorg is afgestemd op de behoeften van de patiënt en de zorgverleners en is ingebed in de andere opdrachten van het ziekenhuis: onderzoek, onderwijs en dienstverlening.

Het takenpakket bestaat onder meer uit:

 • Laagdrempelig advies verlenen en een aanspreekpunt zijn voor ethische vragen
 • Organiseren en ondersteunen van ethisch overleg op de afdelingen
 • Beoordelen van adviesaanvragen voor experimenten op mensen
 • Bijdragen tot de goede werking van het Ethisch Comité en subcommissies/werkgroepen
 • Sensibiliseren van verpleegkundigen en multidisciplinaire teams rond ethische reflectie/moreel beraad
 • Vorming (op maat) aanbieden over ethiek aan verschillende afdelingen en zorgverleners
 • Procesbegeleider zijn van ethische overlegmomenten op verschillende niveaus
 • Het interdisciplinair ethisch beleid in het ziekenhuis mee vormgeven
 • Meewerken aan ziekenhuisbrede of afdelingsgebonden projecten rond ethische vraagstukken
 • Promoten, meewerken en uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek met ethische invalshoek

Contact

Sofie Vercoutere, stafmedewerker ethiek
Tel. 09 332 03 69
Sofie.Vercoutere@uzgent.be

Christophe Demeestere, stafmedewerker ethiek
Tel. 09 332 04 69
Christophe.Demeestere@uzgent.be

Coördinator zorgpaden

Binnen het UZGent is sinds februari 2009 een coördinator zorgpaden full-time werkzaam die het ontwikkelen van zorgpaden ondersteunt en coördineert.

De bedoeling van zorgpaden is ervoor zorgen dat onze cliënten/ patiënten, de juiste zorg krijgen (evidence based) op het juiste moment en door de juiste zorgverlener. Bovendien is het de bedoeling om de communicatie betreffende de zorgverlening te verbeteren. Dit alles zo veel mogelijk in samenwerking met de patiënt /familie/ zelfhulporganisaties en de thuiszorginstanties/huisarts.

In 2010 zullen verschillende zorgpaden ontwikkeld of geïmplementeerd worden voor patiënten met volgende aandoeningen:

 • Anafylaxie (afgewerkt)
 • Hartfalen
 • Zwangerschaps-interruptie / mors in utero
 • Paraplegie
 • Borstkanker
 • Prostaatkanker
 • Obesitas
 • Adolescenten met kanker
 • Colorectale tumoren
 • Stamceltransplantatie
 • Brandwonden (TBSA > 5%)
 • Hoofdhalstumoren
 • Doven-blinden (slechtzienden-horenden)

Meer informatie bij:
Tamara Leune, coördinator zorgpaden UZG
Tel: 09 332 11 30

Stafmedewerker academisering verpleegkunde

De kernopdracht van de stafmedewerker Academisering Verpleegkunde is ondersteuning bieden bij de uitwerking, de uitvoering en de bekendmaking van verplegingswetenschappelijk / vroedkundig wetenschappelijk onderzoek, dat bijdraagt aan de verdere ontwikkeling en implementatie van wetenschappelijke processen en evidence-based verpleegkundige/vroedkundige praktijkvoering binnen UZ Gent.

Concreet kan de stafmedewerker aangesproken worden voor het geven van advies rond aanvragen voor masterproef onderwerpen voor studenten van de Master in de Verpleegkunde en Vroedkunde en Master in het management en beleid van de gezondheidszorg, het bieden van ondersteuning bij het schrijven van een onderzoeksvoorstel of bij het uitvoeren van een literatuurstudie, het uitdenken van de methodologische opzet van een onderzoeksproject, advies omtrent (statistische) gegevensverwerking, het schrijven van een artikel en het voorbereiden van een bijdrage aan een (inter-)nationaal congres. Tevens kan zij ook aangesproken worden voor het uitwerken van vorming omtrent verplegingswetenschappelijk / vroedkundig onderzoek.

Contact

Dr. Ann Van Hecke
Ann.VanHecke@uzgent.be
Telefonisch bereikbaar op woensdag om de 14 dagen, donderdag en vrijdag via tel. 09 332 25 48.

De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 27-1-2014 16:11.