​Samenwerkingsovereenkomsten

Het UZ Gent heeft samenwerkingsovereenkomsten met onder meer onderstaande verenigingen en centra:

Ondersteuningscentra:

Allergienet

De vzw Allergienet helpt allergiepatiënten en hun gezin om het leven met een allergiegerelateerde aandoening draaglijker te maken. Het gaat om mensen die bijvoorbeeld kampen met een voedselallergie, astma, anafylaxie, eczeem, urticaria, enzovoort.

De vzw informeert hen en het brede publiek over hoe ze kunnen omgaan met een allergie en geeft praktische tips. Daarnaast verdedigt Allergienet de rechten en belangen van allergiepatiënten.  

UZ-afdeling(en) waarmee wordt samengewerkt

Contact

Amfora

Amfora wil het lijden en de dood bespreekbaar maken wanneer het levenseinde nabij is. Journaliste Hilde Ingels tekent het verhaal op van palliatieve patiënten. Dat verhaal giet Isabelle Desmidt in kalligrafische boekvorm. Zo kunnen palliatieve patiënten iets tastbaars nalaten. 

Amfora helpt ook de nabestaanden om met dat tastbare instrument te blijven spreken over hun overleden dierbare.

UZ-afdeling(en) waarmee wordt samengewerkt

Contact

ANBN

ANBN vzw staat voor anorexia nervosa en boulimia nervosa. De vereniging biedt mensen met eetstoornissen en hun omgeving een info- en ontmoetingsplaats. ANBN wil bouwen aan een gemeenschap, waar mensen elkaar in een veilige en positieve omgeving kunnen ontmoeten en ervaringen delen. Verder wil ANBN mensen informeren over eetstoornissen op basis van ervaringsdeskundigheid.

De vzw heeft haar hoofdwerking in Leuven, maar heeft ook deelwerkingen, onder mee in Gent.

UZ-afdeling(en) waarmee wordt samengewerkt

Contact

Bring a smile

Bring a Smile wil bij zieke kinderen een lach op het gezicht toveren. Dat kan bijvoorbeeld door een BV die langskomt met een cadeautje of door een leuke dag voor hen te organiseren buiten het ziekenhuis. De vzw probeert de kinderen zoveel mogelijk op te vrolijken zodat ze even vergeten dat ze ziek zijn en nadien hopelijk terug kracht en moed vinden.

UZ-afdeling(en) waarmee wordt samengewerkt

Contact

Cara4AYA

Care4AYA vzw zet zich in om de zorg voor jongeren met kanker op verschillende vlakken te verbeteren, zowel tijdens de ziekte als nadien. Care4AYA vzw steunt onderzoek naar de specifieke bekommernissen en noden van jongeren met kanker en organiseert opleidingen voor zorgverleners die in contact komen met jongeren met kanker.

UZ-afdeling(en) waarmee wordt samengewerkt

Contact

Centrum voor Ontwikkelingsstoornissen (COS) Gent

Het COS Gent doet diagnostisch onderzoek bij jonge kinderen met (een vermoeden van) een ontwikkelingsstoornis, met het oog op een zo vroeg mogelijke detectie en diagnose. Daarvoor werken artsen, psychologen, kinesisten en logopedisten nauw samen. Op basis van de diagnose geeft het COS advies, om het kind en zijn ouders te oriënteren naar de best passende ondersteuning. Daarnaast heeft het COS ook een wetenschappelijke opdracht.

UZ-afdeling(en) waarmee wordt samengewerkt

Het COS Gent participeert daarnaast in werkgroepen en overlegorganen van het UZ Gent en verleent zijn medewerking aan wetenschappelijk onderzoek en studies van de Universiteit Gent (vakgroep Experimenteel-Klinische en Gezondheidspsychologie, vakgroep Revalidatiewetenschappen en Kinesitherapie).

Contact

Cliniclowns België

De Cliniclowns bezoeken kinderen en jongeren die door een tijdelijke of langdurige ziekte of handicap in een ziekenhuis, instelling of andere verzorgende omgeving verblijven en brengen hen afleiding en plezier.

Elk kind is uniek en heeft zijn eigen specifieke wensen en behoeften. De cliniclowns zorgen voor verstrooiing op maat van het kind en de omgeving via humor, spel, verbeelding en creativiteit. Zo proberen ze de meer dan 22.000 kinderen die ze jaarlijks bezoeken weer heel even kind te laten zijn.

UZ-afdeling(en) waarmee wordt samengewerkt

De cliniclowns bezoeken alle UZ-afdelingen waar kinderen opgenomen zijn: behalve het kinderziekenhuis bezoeken ze ook de afdeling Intensieve zorg Kindergeneeskunde, het Brandwondencentrum, het Kinderrevalidatiecentrum enzovoort. Alleen op de afdeling Hemato-oncologie en stamceltransplantatie kinderen komen ze niet.

Contact

CliniCoders - CoderDojo België

CoderDojo is een non-profitorganisatie die wereldwijd gratis workshops (dojo’s) organiseert voor kinderen en jongeren van 7 t.e.m. 18 jaar om te leren programmeren. Zij leren er onder begeleiding van enthousiaste vrijwilligers websites maken, apps en spelletjes ontwikkelen en ze maken kennis met technologie zoals robots en domotica. CliniCoders trekt met die workshops nu naar langdurig zieke kinderen in ziekenhuizen. Daarbij brengen jongeren van CoderDojo een namiddag door met hun leeftijdgenoten in het ziekenhuis om hen te laten proeven van programmeren en technologie.

UZ-afdeling(en) waarmee wordt samengewerkt

Contact

CoCopus

De vzw CoCopus haakt, verzamelt en verdeelt gratis octopusjes voor couveusekindjes in het UZ Gent en de Hagelandse ziekenhuizen. De diertjes zouden de kindjes rustiger maken en ze zouden minder aan de buisjes en sondes trekken dankzij de tentakels.

UZ-afdeling(en) waarmee wordt samengewerkt

Contact

CVS contactgroep

De CVS contactgroep wil CVS- en fibromyalgiepatiënten uit het isolement halen waartoe hun aandoening vaak leidt. Dat doet de vereniging via maandelijkse activiteiten - voordrachten, lotgenotenbijeenkomst of ontspannende activiteiten - en via een ledenblad. Door betrouwbare informatie aan te reiken, helpt de vereniging deze patiënten in hun zoektocht, op medisch, sociaal en emotioneel gebied. 

De CVS contactgroep ijvert daarnaast voor meer erkenning van en begrip voor het lijden van deze vergeten patiëntengroep.

UZ-afdeling waarmee wordt samengewerkt

Contact

Dappere B-engeltjes

De vzw Dappere B-engeltjes financiert projecten van de dienst Neonatale zorg van het UZ Gent. Die projecten vormen een kwalitatieve meerwaarde in de zorg voor patiënten en ouders. Enkele voorbeelden: herdenkingsmateriaal en terugkomdag organiseren voor ouders van overleden patiëntjes, een koffer met spelmateriaal voorzien voor broers en zussen van de patiëntjes, een adoptiekoffer samenstellen als blijvende herinnering aan de eerste weken, specifieke prematurenkledij en ontwikkelingsgericht speelgoed aankopen, een ouderlounge inrichten, bijstand verlenen aan ouders ter ondersteuning van de zorg, …

UZ-afdeling waarmee wordt samengewerkt

Contact

Diabetes Liga (afdeling groot Gent)

De Diabetes Liga zet zich in om de levenskwaliteit van mensen met diabetes en de diabeteszorg continu te verbeteren.

UZ-afdeling(en) waarmee wordt samengewerkt

Contact

Diabetes Liga afdeling groot Gent
Voorzitster: Godelieve Bontinck, Godelieve.bontinck@telenet.be, tel. 0473 11 81 02

Foundation Jana De Koker

De Foundation Jana De Koker is een jong fonds dat zich inzet voor de patiëntjes van heel wat kinderziekenhuizen, ook van het Kinderziekenhuis Prinses Elisabeth.

Via allerlei initiatieven wil het fonds de kinderen een betere levenskwaliteit en een aangenamer ziekenhuisverblijf bieden. Het fonds ondersteunt zowel kinderen die kort in het ziekenhuis verblijven als chronisch en ernstig zieke kinderen.

UZ-afdeling(en) waarmee wordt samengewerkt

Contact

Hepatotransplant Gent

Hepatotransplant Gent informeert patiënten die een levertransplantatie moeten ondergaan of recent ondergingen, biedt hen morele ondersteuning en promoot orgaandonatie. Daarnaast maakt de vzw lotgenotencontact mogelijk en biedt zo mensen de kans ervaringen uit te wisselen, individueel en in groep.

UZ-afdeling(en) waarmee wordt samengewerkt

Contact

Het Majin Huis

Het Majin Huis is een warme ontmoetingsplaats voor mensen met kanker en hun naasten in Gent. Zij kunnen tijdens de openingsuren langskomen, koffie komen drinken, folders inkijken, een babbel doen, de uitleendienst bezoeken of er even op zoek gaan naar verstrooiing.

Het Majin Huis organiseert ook heel wat activiteiten zoals yoga, relaxatie, tai chi, zorgmassage, kookworkshops, voedingsadvies, persoonlijk coaching, fasciatherapie, creatieve workshops, wandelingen in groep, enzovoort.

Adres: Sint-Elisabethplein 7, 9000 Gent

UZ-afdeling(en) waarmee wordt samengewerkt

Contact

Hodgkin en non-Hodgkin

De Hodgkin en non-Hodgkin vzw is een vereniging die patiënten met Hodgkin en non-Hodgkin (lymfeklierkanker) en hun naasten ondersteunt. Dat doet de vzw door onder meer lotgenotencontact, informatiebijeenkomsten en symposia voor zorgverleners te organiseren. De vereniging behartigt ook de belangen van de patiënten.

Hodgkin en non-Hodgkin vzw is lid van talrijke nevenorganisaties waarmee ze nauw samenwerkt.

UZ-afdeling(en) waarmee wordt samengewerkt

Contact

Kinderkankerfonds vzw

Het Kinderkankerfonds zet zich in voor kinderen met kanker. De vzw wil hun lichamelijke en geestelijke gezondheid en de sociale situatie van het betrokken kind en het gezin verbeteren door psychosociale en financiële steun te verlenen. Het Kinderkankerfonds steunt ook wetenschappelijk onderzoek naar kanker bij kinderen.

UZ-afdeling(en) waarmee wordt samengewerkt

Contact

Kom op tegen Kanker

Kom op tegen Kanker wil als niet-gouvernementele organisatie de voortrekker en het aanspreekpunt zijn in de strijd tegen kanker in Vlaanderen. Het werkterrein van Kom op tegen Kanker situeert zich in drie domeinen: het voorkomen van kanker, de vroegtijdige opsporing van kanker en leven met en na kanker. 

Kom op tegen Kanker komt op voor het recht van de patiënt op de beste behandeling en zorg en het recht van mensen op een gezonde leefomgeving.

UZ-afdeling(en) waarmee wordt samengewerkt

KOTK werkt samen met alle afdelingen die kankerpatiënten behandelen en begeleiden. Zo zijn er bijvoorbeeld  zorgvrijwilligers van KOTK actief op de afdeling Radiotherapie.

Contact

Algemeen:

Regiocoördinator zorg UZ Gent

Lymfklierkanker Vereniging Vlaanderen (LVV)

De vzw Lymfklierkanker Vereniging Vlaanderen is een lotgenotengroep voor patiënten die lijden aan de ziekte van Hodgkin of het non-Hodgkinlymfoom, en voor hun dierbaren.

De vzw ondersteunt patiënten via onder meer de lotgenotentelefoon. Ze organiseert ook informatiesessies, ontmoetingsmomenten en activiteiten waarop lotgenoten ervaringen kunnen uitwisselen. De vzw behartigt de belangen van haar leden en geeft elk kwartaal een nieuwsbrief uit.

UZ afdeling(en) waarmee wordt samengewerkt

Contact

NET&MEN Kanker vzw

De vzw NET&MEN Kanker België is een vereniging voor patiënten met neuro-endocriene tumoren (NET) en multipele endocriene neoplasie (MEN). Dat zijn zeldzame aandoeningen en veel patiënten voelen zich dan ook niet erkend. 

De vzw biedt praktische en psychosociale steun, ook voor de dierbaren van de patiënt. Daarnaast wil NET&MEN via kennisverspreiding bijdragen tot een snellere diagnose en ijvert de vzw voor een grotere bekendheid.

UZ-afdeling(en) waarmee wordt samengewerkt

Contact

'n Witte Roos

De vzw 'n Witte Roos biedt kankerpatiënten gratis massages aan in ziekenhuizen.

UZ-afdeling(en) waarmee wordt samengewerkt

Contact

​Oost-Vlaamse Vereniging voor Gelaryngectomeerden (OVG)

De Oost-Vlaamse Vereniging voor Gelaryngectomeerden (OVG) begeleidt en informeert gelaryngectomeerden en patiënten met een tracheotomie, hun partner en familie. De vereniging ondersteunt hen voor én na de ingreep en deelt ervaringen van lotgenoten. OVG geeft patiënten en hun naasten de boodschap dat je ook zonder larynx nog een goed leven kunt hebben.

UZ-afdeling(en) waarmee wordt samengewerkt

Contact 

Piekernie vzw

Piekernie vzw behartigt de belangen van personen met een dwarslaesie. De vereniging wil de emancipatie en zelfbewustwording bij die patiënten verhogen en streeft zo hun volledige integratie in de maatschappij na. Dat doet de vereniging onder meer door individuele dienstverlening te bieden, ontspannings- en vormingsactiviteiten te organiseren en informatie te verstrekken aan leden en andere belanghebbenden.

UZ-afdeling(en) waarmee wordt samengewerkt

Contact

S.U.S.T.

SUST vzw is een sportvereniging voor hart- en vaatpatiënten. Ze heeft als doel om de lichamelijke conditie van de patiënten op een verantwoorde manier en onder deskundige begeleiding te onderhouden en verder op te bouwen.
Je fysiek goed voelen heeft immers een aantoonbare positieve invloed op de levenskwaliteit.

Afdeling binnen het UZ waarmee wordt samengewerkt:

Contact

 • voorzitter@sust.be
 • Tel. 09 344 71 50 (Diane Danneels, voorzitter) of tel. 09 332 42 11 (Lieve Van Lauwe, ledenbeheer)

Stichting tegen Kanker

Stichting tegen Kanker is de grootste onafhankelijke, nationale organisatie in de strijd tegen kanker. Ze zet in op (de financiële ondersteuning ) van kankeronderzoek, het begeleiden van patiënten en hun familie en het vroegtijdig opsporen en de preventie van kanker. Stichting tegen Kanker organiseert daarnaast gerichte acties voor patiënten (en hun familie) zoals Rekanto (bewegingsaanbod) en biedt psychologische ondersteuning en verzorging in ziekenhuizen. De organisatie lobbyt ook voor een beter beleid inzake volksgezondheid.

UZ-afdeling(en) waarmee wordt samengewerkt

Stichting tegen Kanker verstrekt informatie in alle oncologische afdelingen van het UZ Gent en via de dienst Patiëntenbegeleiding. De organisatie werkt daarvoor nauw samen met het Kankercentrum en de oncorevalidatie.

Contact

Stoma Ilco vzw

Stoma Ilco wil de stomadrager helpen om zo snel mogelijk het gewone leven te hervatten om zo de levenskwaliteit – ook van de omgeving – te verbeteren. De vzw biedt praktische informatie en emotionele ondersteuning, organiseert lotgenotencontacten - individueel of in groep -, verdedigt de belangen van stomadragers, verwijst hen door naar diensten die kunnen helpen, biedt partnerondersteuning, enzovoort. Stoma Ilco informeert haar doelpubliek ook via een driemaandelijks tijdschrift en de website.

UZ-afdeling(en) waarmee wordt samengewerkt

Contact

Stuurgroep Morele Bijstand

De Stuurgroep Morele Bijstand biedt morele ondersteuning in ziekenhuizen en woonzorgcentra in Vlaanderen en Brussel, zowel aan patiënten als aan familie/vrienden en personeel.

UZ-afdeling(en) waarmee wordt samengewerkt

 • Alle verpleegafdelingen van het UZ Gent

Contact

SuperNils

De vzw SuperNils wil patiënten met leukemie morele ondersteuning bieden. Ze organiseert onder andere elk jaar een SuperNilsdag. De mascotte van de vzw en een bekende persoon delen dan geschenkenpakketten uit aan zieke kinderen. Ook op 10 januari, de verjaardag van Nils, krijgen patiënten die op consultatie komen op de afdeling Hematologie een leuk geschenk. Verder ondersteunt de vzw SuperNils wetenschappelijk onderzoek naar leukemie.

UZ-afdeling(en) waarmee wordt samengewerkt

Contact

UilenSpiegel

UilenSpiegel is een vereniging voor mensen met een psychische kwetsbaarheid, met levensmoeilijkheden en met bijzondere psychische ervaringen. De vzw is er ook voor mensen die zich solidair verklaren met de belangen van die groep.

UZ-afdeling(en) waarmee wordt samengewerkt

Contact

Talk Blue Vlaanderen

Talk Blue Vlaanderen is een vereniging en zelfhulpgroep voor darmkankerpatiënten en hun naasten. Talk Blue organiseert ledenvergaderingen, samenkomsten en informatieavonden. De leden kunnen ook deelnemen aan het activiteitenprogramma met uitstappen, culturele evenementen en ontspanning.

UZ-afdeling(en) waarmee wordt samengewerkt 

Contact

Vereniging voor Spina Bifida/Hydrocephalus

De Vereniging voor Spina Bifida/Hydrocephalus wil maximaal bijdragen tot de maatschappelijke integratie van elke persoon met spina bifida of hydrocephalus. Ze komt op voor de belangen van individuele leden en voor de gemeenschappelijke belangen van de doelgroep. Daarnaast onderneemt de vereniging tal van initiatieven en verleent ze diensten die beantwoorden aan de noden van de leden.

UZ-afdeling(en) waarmee wordt samengewerkt

Contact

Vlaamse Liga voor Fibromyalgiepatiënten

De Vlaamse Liga voor Fibromyalgiepatiënten informeert patiënten en hun omgeving, zorgverleners en het brede publiek over fibromyalgie. Zo wil de vzw de aandoening beter bekend maken. Ze behartigt ook de belangen van fibromyalgiepatiënten.

Daarnaast stimuleert de liga het contact met lotgenoten voor patiënten en hun naasten of andere betrokkenen en organiseert lotgenotenbijeenkomsten in heel Vlaanderen. De vzw verstrekt ook praktische, psychosociale en andere bijstand aan patiënten en hun naasten.

UZ-afdeling waarmee wordt samengewerkt

Contact

Vriendenkring van brandwondenpatiënten van het UZ Gent

De vzw wil brandwondenpatiënten en hun naasten maximaal ondersteunen op sociaal, psychologisch, materieel en financieel vlak. Ook na de acute medische behandelingen wil de vzw de patiënten en hun familie helpen bij de re-integratie als persoon in de maatschappij. De vriendenkring organiseert daarvoor een brede waaier aan activiteiten.

UZ-afdeling waarmee wordt samengewerkt 

Contact

With Love by Ferre

With Love by Ferre heeft als doel de vaak langdurige ziekenhuisopnames van zwaar zieke kinderen zo aangenaam mogelijk te maken.

UZ-afdeling(en) waarmee wordt samengewerkt

Contact

Zebrapad vzw

Zebrapad vzw ondersteunt multidisciplinair onderzoek naar de behandeling van het syndroom van Ehlers-Danlos en biedt financiële hulp voor het onderzoek naar het fout gecodeerde gen bij hEDS. De vzw ijvert voor meer erkenning en sensibilisatie over het syndroom. Door de krachten te bundelen met en voor EDS-patiënten, bouwt Zebrapad ook lotgenotenwerking uit.

UZ-afdeling(en) waarmee wordt samengewerkt

Contact

 • Maatschappelijke zetel: Koekuitweg 2, 8570 Anzegem
  Tel. 056 44 02 79
 • Verantwoordelijke Zebrapad vzw, Carl Vandeghinste
  Tel. 0496 72 18 18
  carl@zebrapadvzw.be
​Werkt u samen met het UZ Gent en wil u vermeld worden op deze pagina? Dan kunt u mailen naar  patiëntenparticipatie@uzgent.be. Gelieve ons dan volgende gegevens te bezorgen: naam van de vereniging, doelstelling, UZ-afdelingen waarmee wordt samengewerkt en contactgegevens.

Ondersteuningscentra

Trefpunt Zelfhulp vzw

Trefpunt Zelfhulp vzw is het informatie- en ondersteuningscentrum voor zelfhulpgroepen in Vlaanderen. De vzw ondersteunt zelfhulpgroepen en informeert over de meerwaarde van zelfhulpgroepen, lotgenotencontact en ervaringsdeskundigheid. Ten slotte stimuleert Trefpunt Zelfhulp vzw het onderzoek naar zelfhulp en ervaringsdeskundigheid en voert het dit ook zelf uit.

Op de website van Trefpunt Zelfhulp vzw vindt u gegevens van specifieke zelfhulpgroepen.

Platform Zelfzorg Oost-Vlaanderen (Plazzo)

Plazzo is een samenwerkingsverband rond zelfzorg en gebruikersparticipatie. Plazzo wil de Oost-Vlaamse welzijns- en gezondheidszorg helpen te verbeteren via een centraal aanspreekpunt voor zelfzorg, de bekendmaking en ondersteuning van zelfzorginitiatieven, de uitbouw van een aanvullende samenwerking tussen Oost-Vlaamse zelfzorginitiatieven, professionele hulpverleners en overheden en het helpen stimuleren en ondersteunen van gebruikersparticipatie.

Raadpleeg de website van Plazzo.

Het Vlaams Patiëntenplatform (VPP)

Het Vlaams Patiëntenplatform wil bijdragen tot een verhoging van de levenskwaliteit van de patiënt en zijn omgeving. Via belangenbehartiging op alle beleidsniveaus en bij de betrokken gezondheidsvoorzieningen wil het initiatief gemeenschappelijke noden en knelpunten helpen op te lossen. Het platform brengt patiëntenverenigingen samen, kaart noden en knelpunten aan, zorgt voor vertegenwoordiging en inspraak, informeert en beslist mee.

Raadpleeg de website van het Vlaams Patiëntenplatform.

Rare Diseases Belgium (RaDiOrg)

RaDiOrg is de stem van alle mensen met een zeldzame ziekte in België. Deze koepel verenigt ziektespecifieke verenigingen en individuele patiënten voor wie geen ziektespecifieke vereniging bestaat. RaDiOrg ondersteunt, informeert en brengt lotgenoten desgewenst in contact. Ze voert op Rare Disease Day campagne voor meer aandacht voor zeldzame ziekten.

Haar missie? Een beter leven en optimale zorg voor iedereen met een zeldzame ziekte. Zorgen dat de stem van mensen met een zeldzame aandoening wordt gehoord door beleidsmakers en politiek verantwoordelijken.

Op de website van RaDiOrg is een duidelijk overzicht terug te vinden van de verenigingen die lid zijn.

De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 14-11-2019 15:30.