Bescherming tegen hoge medische kosten

De overheid werkte een aantal sociale maatregelen uit om medische kosten in bepaalde situaties of voor bepaalde doelgroepen te beperken.

Verhoogde tegemoetkoming

Sommige mensen met een laag inkomen hebben recht op een verhoogde tegemoetkoming van het ziekenfonds. Zij betalen een lager bedrag voor hun behandeling.

Voor wie?

Onderstaande personen hebben recht op een verhoogde tegemoetkoming, op voorwaarde dat hun bruto belastbaar gezinsinkomen niet hoger is dan een bepaald bedrag (kan verhoogd worden per bijkomend gezinslid). Uw ziekenfonds kan u verder informeren over de geldende bedragen.

 • Gepensioneerden, weduwen en weduwnaars, wezen, invaliden
 • Langdurig werklozen (minstens twaalf maanden werkloos)
 • Eenoudergezinnen
 • Ambtenaren die langer dan een jaar afwezig zijn wegens ziekte
 • Personen met een handicap
 • Personen die in België verblijven vanaf 65 jaar
 • Kloosterlingen vanaf 65 jaar
 • Personen die recht hebben op een toelage van het stookoliefonds
 • Kinderen met een erkenning van lichamelijke of geestelijke ongeschiktheid van tenminste 66 procent
 • Personen die een van de volgende uitkeringen ontvangen: leefloon, gewaarborgd inkomen voor bejaarden, inkomensgarantie voor ouderen, inkomensvervangende tegemoetkoming voor personen met een handicap, integratietegemoetkoming voor personen met een handicap, zorgbudget voor ouderen met een zorgnood
 • Niet-begeleide minderjarige asielzoekers
 • Militairen die tijdelijk, maar minstens een jaar, uit hun ambt zijn ontheven wegens ziekte

De verhoogde tegemoetkoming geldt voor de patiënt en iedereen die bij hem als ten laste is ingeschreven. Uw ziekenfonds licht het UZ Gent automatisch in als de verhoogde tegemoetkoming voor u van toepassing is.

Maximumfactuur

De maximumfactuur beperkt de jaarlijkse medische kosten tot een plafondbedrag. Zodra uw medische uitgaven in de loop van een kalenderjaar dat bedrag overschrijden, betaalt het ziekenfonds voor de volgende verstrekkingen ook het remgeld terug.

De ziekenfondsen houden per gezin en per lid het remgeld bij. Het remgeld dat het plafondbedrag overschrijdt, wordt automatisch terugbetaald.

De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 26-10-2018 08:29.