​​​​​​Bescherming van de persoonlijke levenssfeer

Alle gegevens over uw zorgproces worden bewaard in een patiëntendossier. Uw zorgverleners hebben toegang tot uw dossier. Zij zijn strikt gebonden aan het beroepsgeheim.

  • Ingevolge de artikelen 20 en 25 van de ziekenhuiswet heeft het UZ Gent de verplichting voor iedere patiënt een patiëntendossier aan te leggen dat in het ziekenhuis moet worden bewaard. Daarin worden de nodige verpleegkundige en medische gegevens opgenomen om een optimale verzorging en behandeling te kunnen garanderen.
  • Het aanleggen en bewaren van de patiëntendossiers gebeurt conform de wet van 30 juli 2018 tot bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens. Uw rechten en mogelijkheden in het kader van het beheer van uw persoonsgegevens zijn opgenomen in het privacyreglement ter bescherming van de persoonsgegevens van patiënten. 
  • U hebt, volgens artikel 12 van de wet, het recht ​onjuiste persoonsgegevens die op u betrekking hebben kostenloos te laten verbeteren. De aanvraag daartoe gebeurt via een gedagtekend en ondertekend verzoek aan de hoofdarts.
  • Met betrekking tot de bescherming van de persoonlijke levenssfeer bij de verwerking van persoonsgegevens van patiënten werd in het UZ Gent een reglement opgesteld. Raadpleeg het reglement (pdf) en de Europese verordening (pdf) over de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, of kijk een exemplaar in aan het onthaal. U kan er ook een afschrift van krijgen.
  • Tijdens een ingreep of procedure kan beeldmateriaal worden genomen. Dat kan gebruikt worden voor medisch onderwijs of voor een wetenschappelijke publicatie. Het beeldmateriaal wordt altijd gebruikt met respect voor de privacy. U hebt het recht om tegen het gebruik van beeldmateriaal verzet aan te tekenen via een gedagtekend en ondertekend verzoek aan de hoofdarts (Hoofdarts UZ Gent, C. Heymanslaan 10, 9000 Gent).

Het UZ Gent verwerkt uw persoonsgegevens voor zorgverlening, maar ook voor financiële en administratieve verwerking, verzekeringen, procesverbetering en statistiek. De Data Protection Officer (DPO) waakt erover dat de verwerking van uw gegevens gebeurt volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming van 27 april 2016.
Contactgegevens: Data Protection Officer UZ Gent, C. Heymanslaan 10, 9000 Gent, dpo@uzgent.be.

De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 24-6-2019 17:03.