Gedragscode en vrije keuzen van artsen

Gedragscode in het geval partners van vrouwelijke patiënten medische zorgen door mannelijke artsen weigeren

Elke patiënt mag vrij zijn of haar arts kiezen. Enkel bij spoedgevallen of tijdens wachtdiensten van medische disciplines kan deze vrije keuze niet gegarandeerd worden.

De vrije artsenkeuze is een essentieel recht van iedere patiënt. U mag onvoorwaardelijk een beroep doen op de arts van uw keuze, zowel voor de diagnostiek als voor de behandeling. Dit recht is fundamenteel. Artikel 6 van de wet Patiëntenrechten zegt: "De patiënt heeft recht op vrije keuze van de beroepsbeoefenaar en recht op de wijziging van deze keuze behoudens, in beide gevallen, beperkingen opgelegd krachtens de wet."

Wanneer een beroep wordt gedaan op spoedgevallendiensten of georganiseerde wachtdiensten van de verschillende medische disciplines, kan de toepassing van deze stelregel niet worden gegarandeerd.

Elke patiënt moet er bij het eerste contact van op de hoogte gebracht te worden dat de organisatie van de spoedafdeling en van de wachtdiensten beperkingen kan inhouden voor de integrale vrije keuze van een arts. De wachtdiensten worden waargenomen door artsen die over voldoende competentie beschikken en die hoogkwalitatieve zorg verlenen. De organisatie van wacht- en urgentiediensten kan niet afhankelijk zijn van het geslacht van de zorgverstrekker (net zo min als van andere criteria die geen verband houden met de competentie voor medische zorg). De beschikbaarheid en aanwezigheid van artsen in het ziekenhuis in het kader van spoed- of wachtdiensten zijn vooraf vastgelegd en raadpleegbaar.

Overeenkomstig de wet betreffende de rechten van de patiënt en de deontologie hebt u steeds het recht zorg te weigeren. Die in principe schriftelijke weigering wordt toegevoegd aan het dossier. Bij weigering of intrekking van toestemming wordt in functie van de urgentie in de mate van het mogelijke de nodige kwaliteitszorg toegediend, zonder evenwel dwang uit te oefenen.

De vrije keuze komt uitsluitend toe aan de patiënt zelf (of de wettig voor hem/haar optredende persoon) en geenszins aan andere personen, ten opzichte van wie zo nodig de gepaste ordemaatregelen moeten worden genomen. In dat verband wordt vanwege de patiënt of andere personen een correcte houding ten aanzien van de organisatie van de spoedgevallendiensten en wachtdiensten gevraagd.

De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 11-6-2020 10:59.