​Deelname aan klinische studies en wetenschappelijk onderzoek

Als universitair ziekenhuis neemt het UZ Gent regelmatig deel aan klinische studies en wetenschappelijk onderzoek. Uw toestemming tot deelname wordt steeds uitdrukkelijk en schriftelijk gevraagd. U hebt het recht om deelname te weigeren of uw toestemming tot deelname in te trekken. Als u toestemming geeft, worden gegevens van u verwerkt voor het doel van de klinische studie. De verwerking gebeurt altijd in overeenstemming met de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. 

In het kader van studies die uitgevoerd worden op vraag van de overheid voor onderzoek naar de kwaliteit van de zorg, kunnen medische gegevens echter gebruikt worden zonder uitdrukkelijke toestemming van de patiënt. Als u niet aan dergelijke studies wenst deel te nemen, moet u dat schriftelijk aan uw arts of aan de hoofdarts (ha@uzgent.be) van het ziekenhuis laten weten.

  • Uw medewerking kan gevraagd worden voor deelname aan klinische studies en wetenschappelijk onderzoek dat door de commissie voor medische ethiek van het ziekenhuis werd goedgekeurd. Wanneer een dergelijke studie of dergelijk onderzoek wordt gepland, wordt u vooraf uitvoerig ingelicht en wordt uw uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming gevraagd voor deelname hieraan. Als patiënt hebt u steeds het recht om deelname te weigeren en kunt u steeds uit het onderzoek stappen. Weigering tot deelname aan klinische studies of wetenschappelijk onderzoek zal geen invloed hebben op de kwaliteit van de medische zorgen.
  • Het is eveneens mogelijk dat in het ziekenhuis experimenten lopen die verband houden met de kwaliteit van de activiteiten van de beroepsbeoefenaars die worden verricht zonder interventie, op initiatief van een federale overheidsdienst, een instelling van openbaar nut of een orgaan dat in de schoot hiervan is opgericht bij wet of koninklijk besluit. In deze gevallen wordt uw toestemming als deelnemer als gegeven beschouwd, tenzij u of uw vertegenwoordiger uw weigering kenbaar heeft gemaakt aan de betrokken zorgverstrekker of de hoofdarts (mededeling in toepassing van artikel 3, par. 3 van de wet van 7 mei 2004 inzake experimenten op de menselijke persoon, houdende diverse bepalingen inzake gezondheidszorg (B.S. 31 december 2008).
  • Contactgegevens hoofdarts: UZ Gent, C. Heymanslaan 10, 9000 Gent - tel. 09 332 47 46 - ha@uzgent.be

​Postmortaal onderzoek

In bepaalde gevallen kan het voor de arts nuttig zijn na het overlijden een autopsie op het lichaam uit te voeren. Hiermee kan men een beter inzicht krijgen in de oorzaak van het overlijden. In elk geval gebeurt een autopsie steeds met respect voor de overledene. Indien u als patiënt niet wil dat dergelijk onderzoek na uw overlijden zou plaatsvinden dan kan u of uw naaste dat kenbaar maken aan de behandelende arts of aan de hoofdarts (ha@uzgent.be).

De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 24-6-2019 16:59.