​Rechten van de patiënt

​Samengevat regelt de wet volgende rechten van de patiënt:

 • Recht op kwaliteitsvolle dienstverlening
 • Recht op vrije keuze van zorgverlener
 • Recht op informatie
 • Recht op toestemming
 • Rechten aangaande het patiëntendossier
 • Recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer
 • Recht op klachtenbehandeling
 • Recht op pijnbehandeling

Wilt u er graag meer over weten? Bekijk dan deze filmpjes van de FOD Volksgezondheid.

Patiëntenrechtenwet

De wet van 22 augustus 2002 betreffende de rechten van de patiënt, verschenen in het Belgisch Staatsblad van 26 september 2002, stelt:

 • U hebt recht op een hoogdeskundige en kwaliteitsvolle verzorging volgens de huidige stand van de wetenschap en met volledig respect voor uw persoonlijk leven, levensvisie en filosofisch-religieuze overtuiging.
 • U hebt recht op een op pijnbestrijding gerichte zorgverstrekking.
 • U hebt recht op een vrije keuze van zorgverstrekker en hebt ook recht op wijziging van die keuze behalve bij beperkingen opgelegd door de wet.
 • U hebt recht op het volstrekt bewaren van het beroepsgeheim door alle personen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrokken zijn bij uw verzorging, ook na het overlijden. Dat beroepsgeheim omvat ook de eerbiediging van alle aspecten van de persoonlijke levenssfeer.
 • U hebt recht op een humane benadering en discretie bij onderzoeken en behandelingen.
 • U hebt recht op het kennen van de naam en de functie van de behandelende arts en van de verschillende leden van het zorgverstrekkend team.
 • U hebt het recht om – op eenvoudige vraag – de beschikbare documenten en verslagen te laten overmaken aan een arts van wie u een tweede advies wenst.
 • U hebt recht op informatie over de noodzaak of wenselijkheid van overbrenging naar een andere afdeling binnen het UZ Gent of naar een andere instelling.
 • U hebt recht op informatie in begrijpelijke taal over uw gezondheidstoestand, over diagnose, onderzoeken, behandelingen en prognose, behalve wanneer hoogdringendheid dat niet toelaat. Geen enkele zorgverstrekking of behandeling mag worden uitgevoerd zonder de geïnformeerde, voorafgaandelijke en vrije toestemming van de wilsbekwame patiënt. U hebt te allen tijde het recht om die toestemming in te trekken. U hebt ook het recht het ziekenhuis te verlaten tegen het advies van de behandelende arts in. In bovenstaande gevallen ondertekent u een verklaring waaruit blijkt dat u op de hoogte bent gebracht van de mogelijke medische gevolgen.
 • U hebt het recht op geïnformeerde toestemming (informed consent) en u hebt het recht om te vernemen of de beroepsbeoefenaar verzekerd is en gemachtigd is om zijn beroep uit te oefenen. Verneem meer over de centrale aansprakelijkheid en de verzekeringsstatus van zorgverleners.
 • U hebt het recht om niet geïnformeerd te willen worden. De patiënt kan schriftelijk of mondeling een vertrouwenspersoon aanduiden aan wie informatie kan worden gegeven. De arts kan u informatie onthouden als die voor uw gezondheid ernstig nadeel zou opleveren en mits de arts hieromtrent een collega heeft geraadpleegd. Indien u echter uitdrukkelijk de wens hebt geformuleerd ook in die omstandigheden de waarheid te willen kennen, kan de arts u de informatie niet weigeren.
 • U hebt recht op continuïteit van de zorg. Dat houdt in dat de verwijzende arts bij ontslag op de hoogte wordt gebracht van de ingestelde of voorgestelde behandeling.
 • U hebt recht op rechtstreekse inzage in uw patiëntendossier. Daarbij kunt u zich laten bijstaan of vervangen door een persoon naar keuze.
 • U hebt recht op een afschrift van uw patiëntendossier.
 • U, de door u aangeduide vertegenwoordiger of uw ouders/voogden in het geval u (verlengd) minderjarig bent, hebben het recht om een klacht neer te leggen bij de Ombudsdienst (tel. 09 332 52 34) van het ziekenhuis.
 • U hebt de mogelijkheid beroep aan te tekenen bij de Federale Commissie 'rechten van de patiënt' en bij de Vlaamse Ombudsdienst indien een klachtenbehandeling geen voldoening geeft.

Voor meer informatie over de Patiëntenrechtenwet kunt u terecht bij de Ombudsdienst waar u een kopie van deze wet kunt krijgen.

Sinds 25 mei 2018 is ook de Algemene Verordening Gegevensbescherming van toepassing. Die verordening regelt de bescherming van persoonsgegevens in heel Europa. In het UZ Gent waakt de Data Protection Officer (DPO) over uw recht op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 21-3-2019 11:08.