Slideshow: in de kijker


De CoZo-app is beschikbaar via de Google en Apple Store.

Lees meer


Het UZ Gent en de UGent zullen de referentiecentra daarbij begeleiden.

Lees meer


Het UZ Gent is vlot bereikbaar. Op de campus maakt een routesysteem u wegwijs.

Lees meer

U bent hier: Skip Navigation LinksUZ Gent > Patiënten > Betaling > Factuur

Factuur

Wat vindt u terug op uw factuur?

De factuur geeft aan welk bedrag u zelf betaalt en welk bedrag uw ziekenfonds of verzekeraar betaalt. De vorm van de factuur en de informatie die u erop terugvindt, worden volledig door de overheid bepaald.

Alle bedragen staan in drie kolommen. De eerste kolom (ten laste van het ziekenfonds) bevat alle bedragen die rechtstreeks aangerekend worden aan uw ziekenfonds via de derdebetalerregeling. In de tweede (ten laste van de patiënt) en derde kolom (supplement) staan bedragen die de patiënt zelf moet betalen.

De ziekenhuisfactuur vermeldt 8 soorten kosten:

Verblijfskosten

De verblijfskosten houden rechtstreeks verband met uw ziekenhuisverblijf.

In het UZ Gent bedraagt de verblijfskost per opnamedag:

 • 687,98 euro op een acute afdeling
 • 1440,75 euro in het Brandwondencentrum
 • 548,73 euro op de verpleegafdeling Palliatieve zorg
 • 319,94 euro op de verpleegafdeling Revalidatie en Geriatrie 

Als uw zieketeverzekering niet in orde is, dan moet u het volledige bedrag betalen.

Bij een dagopname wordt er enkel een dagopnameforfait aangerekend aan uw ziekenfonds (of verzekering). U betaalt dan geen persoonlijk aandeel voor de verblijfskost.

De kosten ten laste van de patiënt worden als volgt onderverdeeld:

Persoonlijk aandeel

Voor uw verblijf en verzorging in het ziekenhuis betaalt u een bij wet vastgelegd persoonlijk aandeel per dag, ongeacht de kamerkeuze. Hoeveel u betaalt, hangt af van uw verzekerbaarheid ​​en de duur van de opname.

​Verblijfs-duurRecht-hebbende met voorkeur-tarief​Kind, persoon ten lasteLangdurig werkloze EN persoon ten lasteAndere ​recht-hebbende
​Eerste verblijfdag​5,66 euro/dag​32,93 euro/dag​32,93 euro/dag​43,20 euro/dag
​Vanaf tweede verblijfdag​5,66 euro/dag​5,66 euro/dag​​5,66 euro/dag​15,93 euro/dag
​Vanaf 91ste verblijfdag​5,66 euro/dag​​5,66 euro/dag​​5,66 euro/dag​15,93 euro/dag

Kamersupplement

Alleen als u voor een eenpersoonskamer kiest, mag het ziekenhuis een kamersupplement van 45 euro per dag aanrekenen.

Let wel: Kiest u voor een eenpersoonskamer, dan kunnen de behandelende artsen tot 300 procent supplement op het honorarium aanrekenen (t.o.v. de RIZIV-tarieven). Dat maximumpercentage komt in de praktijk enkel voor bij plastische heelkunde en bij een beperkt aantal urologische ingrepen die samen met de dienst Plastische heelkunde uitgevoerd worden. Voor de andere diensten geldt een supplement van 125 procent tot maximum 200 procent. Dat supplement geldt zowel voor de geleverde prestaties als voor de toezichtshonoraria.

In volgende gevallen wordt er geen supplement op een eenpersoonskamer aangerekend:

 • U wordt om medische redenen op een eenpersoonskamer opgenomen.
 • U komt op een eenpersoonskamer terecht om organisatorische redenen, bv. wegens plaatsgebrek op de gemeenschappelijke kamers.
 • U wordt opgenomen op een eenheid voor intensieve zorgen, waaronder Hartbewaking of de Spoedgevallendienst.

Forfaitair bedrag terugbetaalbare geneesmiddelen

Per verblijfsdag betaalt u een wettelijk vastgelegd bedrag van 0,62 euro voor terugbetaalbare geneesmiddelen. Dat bedrag wordt ook aangerekend als u die geneesmiddelen niet hebt gebruikt. Bij een dagopname wordt dat forfaitaire bedrag niet aangerekend.

Forfaitair aangerekende kosten

De forfaitaire kosten in deze rubriek zijn: 

 • forfait voor klinische biologie: gewoon verzekerden betalen een wettelijk vastgelegd bedrag van 7,44 euro. Wie recht heeft op een verhoogde tegemoetkoming, betaalt niets.
 • forfaitair honorarium voor medische beeldvorming en consultancehonorarium: wettelijk vastgelegd bedrag, afhankelijk van uw verzekerbaarheid. Gewoon verzekerden betalen voor de medische beeldvorming een wettelijk vastgelegd bedrag van 6,20 euro. Wie recht heeft op een verhoogde tegemoetkoming betaalt 1,98 euro.
 • forfaitair honorarium medische wachtdienst: wordt rechtstreeks aangerekend aan het ziekenfonds. U betaalt niets.

De forfaitaire bedragen worden aangerekend, ook als de patiënt geen gebruik heeft gemaakt van deze diensten.

Farmaceutische kosten

Geneesmiddelen

Geneesmiddelen van categorie D worden volledig door de patiënt betaald. U betaalt wat u hebt verbruikt.

Parafarmaceutische producten

Dat zijn verzorgingsproducten van categorie Z, zoals een tandenborstel. U betaalt alleen wat u hebt gebruikt.

Implantaten

Voor instrumenten, apparaten of hulpmiddelen die in het lichaam worden ingebracht, zoals een lens of een heup, betaalt u meestal een eigen bijdrage. Daarnaast mag een afleveringsmarge worden aangerekend. Die bedraagt 10 procent van de kostprijs, met een vastgelegd maximumbedrag.

Prothesen

Prothesen vervangen een lichaamsdeel of passen het aan, zoals een orthopedische schoen. Voor prothesen wordt aan de patiënt een persoonlijke bijdrage aangerekend maar geen afleveringsmarge.

Niet-implanteerbare medische hulpmiddelen

Materiaal nodig tijdens en na een operatie (bv. hechtingsmateriaal) wordt aan de patiënt aangerekend, behalve als er een terugbetaling door het ziekenfonds is voorzien. Voor deze materialen kan de patiënt een afleveringsmarge worden aangerekend. Dat bedrag komt overeen met 10 procent van de kostprijs, met een vastgelegd maximumbedrag.

Honoraria

Medische en paramedische honoraria of erelonen zijn vergoedingen die u betaalt voor de prestaties van artsen, kinesisten en andere erkende zorgverstrekkers. De erelonen bij geconventioneerde zorgverstrekkers zijn vastgelegd door het RIZIV.

 • Honoraria volledig ten laste van het ziekenfonds
  Voor deze verstrekkingen is er geen remgeld of supplement ten laste van de patiënt.
 • Honoraria met remgeld en/of ereloonsupplement
  Het remgeld of persoonlijk aandeel is wettelijk bepaald.
  Ereloonsupplementen mogen enkel worden aangerekend als u koos voor een eenpersoonskamer
 • Honoraria voor niet-terugbetaalbare prestaties
  Deze prestaties worden niet terugbetaald door het ziekenfonds en zijn volledig ten laste van de patiënt.
 • Persoonlijke tussenkomst voor technische prestaties
  Per opname betaalt u het wettelijk vastgelegde bedrag van 16,40 euro als persoonlijk aandeel voor alle technische prestaties. Dat geldt niet voor wie recht heeft op een verhoogde tegemoetkoming.

Andere leveringen

 • Bloed, bloedderivaten (ten laste van het ziekenfonds)
 • Gipsmateriaal (deels ten laste van het ziekenfonds, de patiënt betaalt een opleg)
 • ...

Ziekenvervoer

Niet-dringend ziekenvervoer zoals bijvoorbeeld:

 • vervoer voor dialyse dat het ziekenhuis zelf organiseert
 • vervoer naar een ander ziekenhuis waarbij de patïënt niet dezelfde dag terugkeert
 • vervoer naar het ziekenhuis voor (dag)opname dat het ziekenhuis zelf organiseert 

Diverse kosten

Producten die geen verband houden met de medische zorg, zoals:

 • accommodatie kamer: huur televisie en koelkast. Die zijn standaard op alle kamers aanwezig en worden dus altijd aangerekend.
 • telefoonkosten
 • water

Raadpleeg de tarieven voor diensten en producten die niet worden terugbetaald, en die in deze rubriek kunnen aangerekend worden. U kan de lijst ook inkijken aan de balie Aanmelden en inschrijven.​

Bij uw hospitalisatiefactuur wordt een samenvatting gevoegd. Die vermeldt het totaal van de kosten ten laste van de patiënt per rubriek, een overzicht van de eventueel betaalde voorschotten en het bedrag dat u nog moet betalen.

Wanneer ontvangt en betaalt u de factuur?

U krijgt de factuur toegestuurd op het eind van de maand die volgt op de maand van uw ontslag uit het ziekenhuis. Verblijft u voor een langere tijd in het ziekenhuis? Dan ontvangt u elke 30 verblijfsdagen een tussentijdse factuur.

De factuur moet binnen de 15 dagen na ontvangst betaald worden via het bijgevoegde overschrijvingsformulier. Vermeld altijd de gestructureerde mededeling. U kunt ook betalen aan de balies van Aanmelden en inschrijven. Dat kan met Bancontact, Maestro, Mastercard en Visa.

Moet u een voorschot betalen?

 • U moet geen voorschot betalen als u aangesloten bent bij een Belgisch ziekenfonds of een Europese (EU) ziekteverzekering en als u daarvan een betalingsverbintenis kunt voorleggen.
 • In alle andere gevallen betaalt u wel een voorschot, ook voor bv. esthetische ingrepen. Hoeveel dat voorschot bedraagt, is afhankelijk van de verblijfsduur en de ingreep en wordt dus individueel bepaald. Uw arts zal u hierover informeren.
 • Let wel: sommige ziekteverzekeringen betalen slechts een percentage van de kosten en/of vragen om bij uw opname de franchise als voorschot betalen. Dat staat vermeld op de betalingsverbintenis van uw verzekeraar.

Het ziekenhuis kan per verblijfsperiode van zeven dagen een voorschot vragen. Daarvoor zijn bij wet maximumbedragen vastgelegd (zie onderstaande tabel).  

​Rechthebbende met voorkeur-tariefKinderen ten laste​​Andere rechthebbende
Kamer voor twee of meerdere personen​50 euro75 euro​150 euro​
​Eenpersoons-kamer​465 euro465 euro​​465 euro

Als uw medische kosten het vastgelegde plafondbedrag van de jaarlijkse maximumfactuur hebben overschreden en het ziekenhuis daarvan op de hoogte is, dan mag geen enkel voorschot aangerekend worden voor een verblijf op een een-, twee- of meerpersoonskamer.

Patiënten met een beschermd statuut

Verhoogde tegemoetkoming

Sommige personen met een laag inkomen hebben recht op een verhoogde tegemoetkoming van het ziekenfonds. Zij betalen minder voor de verstrekte zorg.

Voor wie?
Onderstaande personen hebben recht op een verhoogde tegemoetkoming, op voorwaarde dat hun bruto belastbaar gezinsinkomen niet hoger is dan een bepaald bedrag (kan verhoogd worden per bijkomend gezinslid). Uw ziekenfonds kan u informeren over de geldende bedragen.

 • Gepensioneerden, weduwen en weduwnaars, wezen, invaliden
 • Langdurig werklozen (minstens twaalf maanden werkloos)
 • Eenoudergezinnen
 • Ambtenaren die langer dan een jaar afwezig zijn wegens ziekte
 • Personen met een handicap
 • Personen die in België verblijven vanaf 65 jaar
 • Kloosterlingen vanaf 65 jaar
 • Personen die recht hebben op een toelage van het stookoliefonds
 • Kinderen met een erkenning van lichamelijke of geestelijke ongeschiktheid van ten minste 66 procent
 • Personen die een van de volgende uitkeringen ontvangen: leefloon, gewaarborgd inkomen voor bejaarden, inkomensgarantie voor ouderen (IGO), inkomensvervangende tegemoetkoming voor personen met een handicap, integratietegemoetkoming voor personen met een handicap, tegemoetkoming 'Hulp aan bejaarden'.

De verhoogde tegemoetkoming geldt voor de patiënt, de echtgeno(o)t(e), wettelijk samenwonende of levenspartner en hun personen ten laste. Uw ziekenfonds informeert het UZ Gent automatisch indien u recht hebt op een verhoogde tegemoetkoming.

OMNIO-statuut

Wie een laag gezinsinkomen heeft, komt in aanmerking voor het OMNIO-statuut. Dat statuut geeft onder meer recht op een hogere terugbetaling van ziektekosten door het ziekenfonds.

Voorwaarden
Het bruto belastbare gezinsinkomen mag een bepaalde grens niet overschrijden (kan verhoogd worden per bijkomend gezinslid dat niet de aanvrager is). Uw ziekenfonds kan u informeren over de geldende bedragen.
Het gezinsinkomen omvat het inkomen van alle personen die per 1 januari van het lopende jaar op hetzelfde adres gedomicilieerd zijn.

Uw ziekenfonds informeert het UZ Gent automatisch als u het OMNIO-statuut hebt.

Maximumfactuur

De maximumfactuur (MAF) is een financiële beschermingsmaatregel die de jaarlijkse medische kosten voor gezinnen tot een plafondbedrag beperkt. Zodra de uitgaven voor geneeskundige zorg in de loop van het kalenderjaar dat plafondbedrag bereiken, krijgt een gezin voor de daaropvolgende verstrekkingen het remgeld volledig terugbetaald.

De ziekenfondsen houden, per gezin en per lid, het remgeld bij. Het remgeld dat het plafondbedrag overschrijdt, wordt automatisch terugbetaald.

Uw ziekenfonds licht het UZ Gent automatisch in als het plafondbedrag van de maximumfactuur is bereikt.

De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 20-2-2018 17:41.