Bevoegdheden Bestuurscomité

Het Bestuurscomité van het UZ Gent is verantwoordelijk voor het beheer en het beleid van het ziekenhuis. De rector van de UGent zit het Bestuurscomité voor.

Het Bestuurscomité:

 • stelt het strategisch plan op, inclusief het zorgstrategisch plan, waarmee het ziekenhuis de opdracht en strategische visie van de UGent uitvoert. Het plan wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de Raad van Bestuur van de UGent.
 • bepaalt het beleid en de strategie van het UZ Gent na advies van het Directiecomité. Het stemt het beleid af met de UGent en licht de Raad van Bestuur minstens halfjaarlijks in.
 • stelt de ontwerpbegroting en -jaarrekening op nadat het Directiecomité die voorbereidde. Het legt de ontwerpen jaarlijks ter goedkeuring voor aan de Raad van Bestuur van de UGent. 
 • keurt aanpassingen aan de organisatiestructuur van het UZ Gent goed, ook aan die van het medisch en verpleegkundig departement. De aanpassingen komen er op initiatief van het Bestuurscomité zelf of op aangeven van het Directiecomité.
 • stelt de hoofdarts en de diensthoofden aan op voordracht van de raad van de faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen van de UGent. De mandaten lopen vier jaar en zijn hernieuwbaar.
 • stelt de personeelsformatie van het UZ Gent vast. Bij de personeelsformatie van ziekenhuisartsen verleent de raad van de faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen advies. 
 • neemt ziekenhuisartsen in dienst, promoveert hen en ontslaat hen. 
 • sluit akkoorden met andere ziekenhuizen over zorgverstrekking en opleiding. Dat gebeurt eventueel op aangeven van het Directiecomité, na advies van de raad van de faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen. 
 • verdeelt op voorstel van de gedelegeerd bestuurder de bevoegdheden onder de leden van het Directiecomité van het UZ Gent. Het Bestuurscomité kent ook de exclusieve bevoegdheden van de gedelegeerd bestuurder toe.
 • bepaalt op aangeven van het Directiecomité het globale personeelsbeleid: statuten, lonen, arbeidsvoorwaarden, arbeidsreglement. 
 • legt de rechtspositieregelingen van het personeel en de ziekenhuisartsen vast. 
 • houdt toezicht op de uitvoering van het beleid en de strategie door het Directiecomité
 • evalueert samen met de gedelegeerd bestuurder de leden van het Directiecomité die geen deel uitmaken van het Bestuurscomité. 
 • beslist over belangrijke infrastructuurwerken op voorstel van het Directiecomité. Die werken passen binnen het strategisch plan van het UZ Gent. 
 • sluit overeenkomsten met derde partijen en oefent rechtsvorderingen uit voor zaken die aan het Bestuurscomité worden gedelegeerd. 
 • houdt toezicht op het naleven van de wet- en regelgeving
 • houdt toezicht op de werking van de interne kwaliteits-, risicobeheersings- en controlesystemen. Dat gebeurt met een interne audit. 
 • organiseert een evaluatie van zijn eigen werking.
De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 26-3-2018 10:57.