​​​​​Missie, visie en beleid

Missie

Het UZ Gent biedt een volledig aanbod van topklinische en topreferente patiëntenzorg afgestemd op de behoeften van de patiënt. Die zorg is in lijn met de universitaire opdracht van opleiding, onderzoek en dienstverlening. Het ziekenhuis werkt daarvoor nauw samen met de Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen van de Universiteit Gent. Nieuwe onderzoeksbevindingen worden op de voet gevolgd, getoetst en snel omgezet in klinische toepassingen.

Visie

Het UZ Gent wil een volledig aanbod van medische expertise bieden. In alle diensten van het ziekenhuis staat kwalitatieve en patiëntvriendelijke zorg centraal. Daarbij waakt het UZ Gent over de zorg voor de totale persoon vanuit een pluralistische ingesteldheid. Het ziekenhuis toont respect voor de diversiteit van overtuigingen en voor de persoonlijke levenssfeer van patiënten én medewerkers. Het UZ Gent kenmerkt zich door openheid, professionaliteit en integriteit.

Groeien doet het UZ Gent onder meer door te investeren in mensen. Door medewerkers uitstekende opleidingsmogelijkheden te bieden en onderlinge samenwerking te stimuleren, verstevigt het ziekenhuis de kwaliteit van zorg. Het UZ Gent verzekert de continuïteit van zorg door een groeiend netwerk​ ​van regionale partnerziekenhuizen en zorginstellingen uit te bouwen. Het ziekenhuis investeert daarnaast in technologie en infrastructuur. Met zijn ambitieus ruimtelijk masterplan 'Health Campus 2020' wil het UZ Gent tegen 2020 een moderne, toegankelijke en duurzame campus zijn die beantwoordt aan de noden van alle gebruikers.​

In de uitoefening van zijn opdracht waakt het UZ Gent over de doelmatige aanwending van de middelen die de gemeenschap ter beschikking stelt. Als overheidsinstelling wil het ziekenhuis met zijn beleid bijdragen tot een optimale gezondheidszorg in Vlaanderen. 

Strategische opties: beleidsplan 2015-2019

Om de visie te realiseren zet het UZ Gent in op een beperkte set van strategische opties. Die worden in de beleidscyclus van het ziekenhuis vertaald naar concrete strategische doelstellingen.

Patiëntenzorg

De zorg voor de patiënt is de kernactiviteit van het ziekenhuis. Op het vlak van patiëntenzorg streven we vier concrete strategische doelstellingen na:

  1. evaluatiecriteria vastleggen voor strategische klinische projecten
  2. de kwaliteit van de dienstverlening zichtbaar maken, onder meer via accreditering
  3. de weg openen naar persoonsgerichte geneeskunde
  4. teamwerk realiseren via samenwerking en ontwikkeling, in het kader van de netwerking met partnerziekenhuizen.

Wetenschappelijk onderzoek

De link met de Universiteit Gent is een van de sterkste troeven van het UZ Gent. Het ziekenhuis biedt topklinische en topreferente zorg met wetenschappelijke ondersteuning uit de faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen en andere faculteiten. Het is een strategische keuze van het UZ Gent om onderzoek en innovatie te ondersteunen. Dat wordt gerealiseerd via het speerpuntenbeleid dat is opgezet om translationeel onderzoek te bevorderen: medisch-wetenschappelijk onderzoek waarbij nieuwe bevindingen uit het fundamenteel onderzoek snel gebruikt worden in klinische toepassingen.
Het UZ Gent ondersteunt de volgende vier speerpunten: immunologie, genetica, oncologie en neurowetenschappen

Opleiding

De opleiding Master in de Specialistische Geneeskunde (MSG) van de UGent werd grondig hervormd en vormt bekwame arts-specialisten in de verschillende specialismen van de geneeskunde, nauw aansluitend op de masteropleiding tot basisarts.

De opleiding is sterk competentiegericht, met het oog op het verwerven van kennis, vaardigheden en attitudes vereist voor het uitoefenen van de specialisatie. De opleiding focust sterk op werkplekleren. Daarbij wordt de arts in opleiding grotendeels op de werkvloer in het ziekenhuis opgeleid.

De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 1-4-2019 11:19.