Bestuur en toezicht

De algemene vergadering is het toezichthoudend orgaan van het Pensioenfonds. Ze heeft de grootste bevoegdheid om acties van het Pensioenfonds te bekrachtigen en bevoegdheden of de werking te wijzigen.

De raad van bestuur bepaalt het algemeen beleid van het Pensioenfonds en is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig zijn om het maatschappelijk doel van het Pensioenfonds te bereiken. In elk kanton is een directiecomité verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur. Het Pensioenfonds doet daarnaast ook een beroep op gespecialiseerde, externe dienstverleners.

Het Pensioenfonds is als instelling voor bedrijfspensioenvoorziening (IBP) toegelaten door en ingeschreven bij de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) met nr. 50483. De FSMA voert het prudentieel toezicht op de IBP's. Ze beschermt de rechten van de aangeslotenen aan en de pensioengerechtigden van de pensioenregelingen en verzekert de stabiliteit en soliditeit van de IBP's.

De raad van bestuur draagt er de eindverantwoordelijkheid voor dat het Pensioenfonds de bepalingen in de Wet van 27 oktober 2006 betreffende het toezicht op de instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening, dat wordt uitgeoefend door het FSMA, naleeft. Conform Art. 77/2 §1 van deze wet beschikt het Pensioenfonds permanent over de volgende sleutelfuncties:

  • Risicobeheerfunctie: Vanbreda Risk & Benefits - Ronnie Sutens
  • Actuariële functie: Conac - Jan Geerardyn
  • Compliancefunctie: Younity - Elise Laeremans
  • Interne auditfunctie: BDO Risk & Assurance Services – Steven Cauwenberghs
  • Functionaris voor gegevensbescherming: Vanbreda Risk & Benefits – Wim Robijn

De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 11-2-2021 13:30.